1Chronicles (7/29)  

1. Ca̱hibeb li ralal laj Isacar. Aˈaneb aˈin: laj Tola, laj Fúa, laj Jasub ut laj Simrón.
2. Eb li ralal laj Tola, aˈaneb aˈin: laj Uzi, laj Refaías, laj Jeriel, laj Jahmai, laj Jibsam ut laj Semuel. Eb aˈan li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Tola. Eb aˈan cha̱bil soldados. Ajlanbileb saˈ eb li cutan nak laj David cuan chokˈ rey. Cuib xcaˈcˈa̱l mil riqˈuin cuakib ciento chi cui̱nk.
3. Li ralal laj Uzi, aˈan laj Israhías. Ca̱hib li ralal laj Israhías. Aˈaneb aˈin: Laj Micael, laj Obadías, laj Joel ut laj Isías. Eb li o̱beb aˈin queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk chˈu̱tal chi tenamit.
4. Nabaleb li rixakileb ut nabaleb li ralal xcˈajol. Joˈcan nak cuaklaju xcaˈcˈa̱l mil chi soldado li cuanqueb saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol.
5. Saˈ xya̱nkeb chixjunileb li ralal xcˈajol laj Isacar ajlanbileb cuukub roˈcˈa̱l mil (87) chi soldados.
6. Oxibeb li ralal laj Benjamín. Aˈaneb aˈin: laj Bela, laj Bequer ut laj Jediael.
7. O̱beb li ralal laj Bela. Aˈaneb aˈin: laj Ezbón, laj Uzi, laj Uziel, laj Jerimot, ut laj Iri. Li o̱b chi cui̱nk aˈin queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Bela. Cuib xcaˈcˈa̱l mil riqˈuin ca̱laju xcaˈcˈa̱l (22,034) chi soldado cauheb rib chi pletic.
8. Bele̱b li ralal laj Bequer. Aˈaneb aˈin: laj Zemira, laj Joás, laj Eliezer, laj Elioenai, laj Omri, laj Jerimot, laj Abías, laj Anatot ut laj Alamet.
9. Eb aˈan li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal laj Bequer. Junmay mil riqˈuin cuib ciento (20,200) chi cui̱nk li cauheb rib chi pletic.
10. Li ralal laj Jediael, aˈan laj Bilhán. Ut eb li ralal laj Bilhán, aˈaneb aˈin: laj Jeús, laj Benjamín, laj Aod, laj Quenaana, laj Zetán, laj Tarsis ut laj Ahisahar.
11. Chixjunileb aˈan queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Jediael ut cuaheb rib. Cuuklaju mil riqˈuin cuib ciento chi cui̱nk (17,200) li queˈco̱eb chi pletic.
12. Eb li ralal laj Hir, aˈaneb laj Supim ut laj Hupim. Ut li ralal laj Aher, aˈan laj Husim.
13. Ca̱hibeb li ralal laj Neftalí. Aˈaneb laj Jahzeel, laj Guni, laj Jezer ut laj Salum. (Aˈaneb ralal xcˈajol laj Bilha.)
14. Laj Manasés quicuan cuib li ralal riqˈuin lix concubina aj Siria. Aˈaneb laj Asriel ut laj Maquir. Laj Maquir, aˈan lix yucuaˈ laj Galaad.
15. Laj Maquir quisumla riqˈuin jun li ixk rechˈalal laj Hupim ut laj Supim. Li ranab laj Maquir, aˈan lix Maaca xcˈabaˈ. Li xcab ralal laj Maquir cuan xrabin, abanan ma̱ jun li ralal.
16. Lix Maaca li rixakil laj Maquir quicuan cuib lix yum. Li xbe̱n, aˈan laj Peres ut li xcab, aˈan laj Seres. Eb li ralal laj Seres, aˈaneb laj Ulam ut laj Requem.
17. Li ralal laj Ulam, aˈan laj Bedán. Chixjunileb aˈan ralal xcˈajoleb laj Galaad, li ralal laj Maquir. Laj Maquir, aˈan li ralal laj Manasés.
18. Lix Hamolequet, aˈan lix ranab laj Galaad. Oxibeb lix yum lix Hamolequet. Aˈaneb laj Isod, laj Abiezer ut laj Mahala.
19. Eb li ralal laj Semida, aˈaneb laj Ahián, laj Siquem, laj Likhi ut laj Aniam.
20. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Efraín: li ralal, aˈan laj Sutela; li ralal laj Sutela, aˈan laj Bered; li ralal laj Bered, aˈan laj Tahat; li ralal laj Tahat, aˈan laj Elada; li ralal laj Elada, aˈan laj Tahat jun chic;
21. li ralal laj Tahat, aˈan laj Zabad; li ralal laj Zabad, aˈan laj Sutela jun chic. Cuib chic li ralal laj Efraín. Aˈaneb laj Ezer ut laj Elad. Laj Ezer ut laj Elad queˈcamsi̱c nak yo̱queb chirelkˈanquil lix queto̱mkeb li ralal xcˈajol laj Gat li queˈcuan saˈ li naˈajej aˈan.
22. Laj Efraín quiya̱bac nabal li cutan xban xrahil xchˈo̱l nak queˈcamsi̱c laj Ezer ut laj Elad. Eb li rechˈalal queˈcuulac riqˈuin chixcˈojobanquil xchˈo̱l.
23. Chirix chic aˈan laj Efraín quicuan riqˈuin li rixakil ut li rixakil quicana chi yaj aj ixk. Laj Bería queˈxqˈue chokˈ xcˈabaˈ li ralal aˈan xban nak cˈajoˈ li chˈaˈajquilal saˈ li rochoch.
24. Lix rabin laj Efraín, aˈan lix Seera. Lix Seera quixtiquib li cuib chi tenamit Bet-horón, li cuan takecˈ ut li cuan takˈa. Ut quixtiquib ajcuiˈ li tenamit Uzen-seera.
25. Eb li ralal xcˈajol laj Bería, aˈaneb aˈin: li ralal, aˈan laj Refa; li ralal laj Refa, aˈan laj Resef; li ralal laj Resef, aˈan laj Telah; li ralal laj Telah, aˈan laj Tahán;
26. li ralal laj Tahán, aˈan laj Laadán; li ralal laj Laadán, aˈan laj Amiud; li ralal laj Amiud, aˈan laj Elisama;
27. li ralal laj Elisama, aˈan laj Nun; li ralal laj Nun, aˈan laj Josué.
28. Li naˈajej li queˈcuan cuiˈ, aˈan laj Bet-el rochben lix cocˈ cˈaleba̱l. Saˈ li oriente xcuulac toj Naarán, saˈ li oeste xcuulac toj Gezer rochbeneb lix cocˈ cˈaleba̱l. Queˈcuan ajcuiˈ Siquem rochben lix cocˈ cˈaleba̱l toj Gaza rochben lix cocˈ cˈaleba̱l.
29. Eb li ralal xcˈajol laj Manasés queˈtaklan saˈ xbe̱neb li tenamit Bet-seán rochben lix cocˈ cˈaleba̱l, Taanac rochben lix cocˈ cˈaleba̱l, Meguido rochben lix cocˈ cˈaleba̱l, ut Dor rochben lix cocˈ cˈaleba̱l. Saˈ eb li naˈajej aˈin queˈcuan eb li ralal xcˈajol laj José li ralal laj Israel.
30. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Aser. Ca̱hib li ralal. Aˈaneb laj Imna, laj Isúa, laj Isúi, ut laj Bería. Lix rabin, aˈan lix Sera.
31. Eb li ralal laj Bería, aˈaneb laj Heber ut laj Malquiel lix yucuaˈ laj Birzavit.
32. Laj Heber, aˈan lix yucuaˈeb laj Jaflet, laj Somer, laj Hotam ut lix Súa.
33. Eb li ralal laj Jaflet, aˈaneb laj Pasac, laj Bimhal, ut laj Asvat. Aˈaneb li ralal laj Jaflet.
34. Eb li ralal laj Semer, aˈaneb laj Ahí, laj Rohga, laj Jehúba, ut laj Aram.
35. Eb li ralal laj Helem li ri̱tzˈin laj Semer, aˈaneb laj Zofa, laj Imna, laj Seles ut laj Amal.
36. Eb li ralal xcˈajol laj Zofa, aˈaneb laj Súa, laj Harnefer, laj Súal, laj Beri, laj Imra,
37. laj Beser, laj Hod, laj Sama, laj Silsa, laj Itrán ut laj Beera.
38. Eb li ralal laj Jeter, aˈaneb aˈin: laj Jefone, laj Pispa ut laj Ara.
39. Eb li ralal laj Ula, aˈaneb aˈin: laj Ara, laj Haniel ut laj Rezia.
40. Chixjunileb aˈin ralal xcˈajoleb laj Aser. Eb aˈan li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Aser. Aj cˈamol beheb. Cauheb rib chi pletic. Cuakib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk li nequeˈxic chi pletic.

  1Chronicles (7/29)