1Chronicles (3/29)  

1. Aˈaneb aˈin li ralal laj David li queˈyoˈla aran Hebrón. Li xbe̱n, aˈan laj Amnón. Lix naˈ, aˈan lix Ahinoam, Jezreel xtenamit. Li xcab, aˈan laj Daniel. Lix naˈ, aˈan lix Abigail, Carmel xtenamit.
2. Li rox, aˈan laj Absalón. Lix naˈ, aˈan lix Maaca lix rabin laj Talmai li quicuan chokˈ rey aran Gesur. Li xca̱, aˈan laj Adonías. Lix naˈ laj Adonías, aˈan lix Haguit.
3. Li roˈ, aˈan laj Sefatías. Lix naˈ laj Safatías, aˈan lix Abital. Li xcuak, aˈan laj Itream. Lix naˈ laj Itream, aˈan lix Egla, jun chic li rixakil laj David.
4. Eb li cuakib aˈin queˈyoˈla aran Hebrón li quicuan cuiˈ chokˈ rey laj David cuukub chihab riqˈuin cuakib po. Oxlaju xcaˈcˈa̱l (33) chihab laj David quicuan chokˈ rey aran Jerusalén.
5. Eb li ca̱hib chi ralal aˈin queˈyoˈla aran Jerusalén: laj Simea, laj Sobab, laj Natán, ut laj Salomón. Lix naˈ laj Salomón, aˈan lix Betsabé lix rabin laj Amiel.
6. Li bele̱b chic li ralal laj David, aˈaneb aˈin: laj Ibhar, laj Elisama, laj Elifelet,
7. laj Noga, laj Nefeg, laj Jafía,
8. laj Elisama, laj Eliada, ut laj Elifelet.
9. Chixjunileb aˈin, aˈaneb li ralal laj David. Ut queˈcuan chic li ralal riqˈuineb lix concubinas. Lix Tamar, aˈan lix rabin laj David.
10. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Salomón: laj Salomón, aˈan lix yucuaˈ laj Roboam. Laj Roboam, aˈan lix yucuaˈ laj Abías. Laj Abías, aˈan lix yucuaˈ laj Asa. Ut laj Asa, aˈan lix yucuaˈ laj Josafat.
11. Laj Josafat, aˈan lix yucuaˈ laj Joram. Laj Joram, aˈan lix yucuaˈ laj Ocozías. Laj Ocozías, aˈan lix yucuaˈ laj Joás.
12. Laj Joás, aˈan lix yucuaˈ laj Amasías. Laj Amasías, aˈan lix yucuaˈ laj Azarías. Laj Azarías, aˈan lix yucuaˈ laj Jotam.
13. Laj Jotam, aˈan lix yucuaˈ laj Acaz. Laj Acaz, aˈan lix yucuaˈ laj Ezequías. Laj Ezequías, aˈan lix yucuaˈ laj Manasés.
14. Laj Manasés, aˈan lix yucuaˈ laj Amón. Laj Amón, aˈan lix yucuaˈ laj Josías.
15. Aˈaneb aˈin li ralal laj Josías: li xbe̱n, aˈan laj Johanán; li xcab, aˈan laj Joacim; li rox, aˈan laj Sedequías; ut li xca̱, aˈan laj Salum.
16. Cuib li ralal laj Joacim. Aˈaneb laj Jeconías ut laj Sedequías.
17. Eb li ralal xcˈajol laj Jeconías, aˈaneb laj Asir ut laj Salatiel,
18. laj Malquiram, laj Pedaías, laj Senazar, laj Jecamías, laj Hosama ut laj Nedabías.
19. Eb li ralal laj Pedaías, aˈaneb laj Zorobabel ut laj Simei. Ut eb li ralal laj Zorobabel, aˈaneb laj Mesulam ut laj Hananías. Ut lix Selomit, aˈan lix rabin.
20. Laj Zorobabel quicuan o̱b chic li ralal. Aˈaneb aˈin: laj Hasuba, laj Ohel, laj Berequías, laj Hasadías, ut laj Jusab-hesed.
21. Li cuib chi ralal laj Hananías, aˈaneb laj Pelatías ut laj Jesaías. Laj Jesaías, aˈan lix yucuaˈ laj Refaías. Laj Refaías, aˈan lix yucuaˈ laj Arnán. Laj Arnán, aˈan lix yucuaˈ laj Abdías. Ut laj Abdías, aˈan lix yucuaˈ laj Secanías.
22. Laj Secanías, aˈan lix yucuaˈ laj Semaías. Eb li ralal laj Semaías, aˈaneb aˈin: laj Hatús, laj Igal, laj Barías, laj Nearías, ut laj Safat. Cuakibeb chixjunileb.
23. Oxibeb li ralal laj Nearías. Aˈaneb aˈin: laj Elioenai, laj Ezequías, ut laj Azricam.
24. Cuukubeb li ralal laj Elioenai. Aˈaneb aˈin: laj Hodavías, laj Eliasib, laj Pelaías, laj Acub, laj Johanán, laj Dalaías ut laj Anani.

  1Chronicles (3/29)