1Chronicles (27/29)  

1. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li nequeˈjolomin re li junju̱nk cabal. Aˈaneb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk chˈu̱taleb laj cˈanjel ut eb li soldados aj Israel li queˈcˈanjelac chiru li rey. Queˈtzˈak cˈanjelac jun po chiru li jun chihab, ut cuanqueb ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil (24,000) chi cui̱nk rubel xcuanquileb li junju̱nk.
2. Li xbe̱n chˈu̱tal li teˈcˈacˈale̱nk tenamit saˈ li xbe̱n po cuanqueb rubel xcuanquil laj Jasobeam li ralal laj Zabdiel. Saˈ li jun chˈu̱tal aˈan cuanqueb ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk.
3. Laj Jasobeam, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Fares, aˈan li quitaklan saˈ xbe̱neb li soldado li queˈcˈacˈalen re li tenamit saˈ li xbe̱n po.
4. Laj Dodai laj Ahohita, aˈan li quitaklan saˈ xbe̱neb li soldado li queˈcˈacˈalen re li tenamit saˈ li xcab po. Laj Miclot, aˈan li quicˈamoc be chiruheb. Saˈ li jun chˈu̱tal aˈan cuanqueb ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk.
5. Laj Benaía li ralal laj Joiada li xbe̱nil aj tij, aˈan li quitaklan saˈ xbe̱n li rox chˈu̱tal li queˈcˈacˈalen re li tenamit saˈ li rox po. Saˈ li jun chˈu̱tal aˈan cuanqueb ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk.
6. Laj Benaía, aˈan li quicˈamoc be saˈ xya̱nkeb li laje̱b xcaˈcˈa̱l chi soldado li kˈaxal cauheb rib chi pletic. Ut laj Amisabad li ralal, aˈan li quitaklan saˈ xbe̱neb li ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk.
7. Li quitaklan saˈ xbe̱neb li jun chˈu̱tal li queˈcˈacˈalen re li tenamit saˈ li xca̱ po, aˈan laj Asael li ri̱tzˈin laj Joab. Chirix aˈan aˈ laj Zebadías li ralal qui-oc chi takla̱nc. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
8. Ut li quitaklan saˈ xbe̱neb li roˈ chˈu̱tal li queˈcˈacˈalen re li tenamit saˈ li roˈ po, aˈan laj Samhut aj izraíta. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
9. Li quitaklan saˈ li xcuak chˈu̱tal saˈ li cuak po, aˈan laj Ira li ralal laj Iques. Tecoa xtenamit. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
10. Li quitaklan saˈ li xcuuk chˈu̱tal saˈ li xcuuk po, aˈan laj Heles. Pelón xtenamit. Laj Heles, aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Efraín. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
11. Li quitaklan saˈ li xcuakxak chˈu̱tal saˈ li xcuakxak po, aˈan laj Sibecai xcomoneb li ralal xcˈajol laj Zera. Husa xtenamit. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
12. Li quitaklan saˈ li xbele chˈu̱tal saˈ li xbele po, aˈan laj Abiezer. Anatot xtenamit. Aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Benjamín. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
13. Li quitaklan saˈ li xlaje chˈu̱tal saˈ li xlaje po, aˈan laj Maharai. Netofa xtenamit. Aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Zera. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
14. Li quitaklan saˈ xbe̱n li xjunlaju chˈu̱tal saˈ li xjunlaju po, aˈan laj Benaía. Piratón xtenamit. Aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Efraín. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
15. Li quitaklan saˈ li xcablaju chˈu̱tal saˈ li xcablaju po, aˈan laj Heldai. Netofa xtenamit. Aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Otoniel. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l mil chi cui̱nk cuanqueb saˈ li chˈu̱tal aˈan.
16. Aˈaneb aˈin li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li cablaju xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Israel. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Rubén, aˈan laj Eliezer li ralal laj Zicri; li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Simeón, aˈan laj Sefatías, li ralal laj Maaca.
17. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Leví, aˈan laj Hasabías li ralal laj Kemuel; li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Aarón, aˈan laj Sadoc.
18. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Judá, aˈan laj Eliú, jun reheb li ras laj David; li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Isacar, aˈan laj Omri li ralal laj Micael.
19. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Zabulón, aˈan laj Ismaías li ralal laj Abdías; li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Neftalí, aˈan laj Jerimot li ralal laj Azriel.
20. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Efraín, aˈan laj Oseas li ralal laj Azazías; li nataklan saˈ xbe̱n li yi jach li ralal xcˈajol laj Manasés, aˈan laj Joel li ralal laj Pedaías.
21. Li nataklan saˈ xbe̱n li yi jach chic li ralal xcˈajol laj Manasés li cuanqueb Galaad, aˈan laj Iddo li ralal laj Zacarías. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Benjamín, aˈan laj Jaasiel li ralal laj Abner.
22. Li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Dan, aˈan laj Azareel, li ralal laj Jeroham. Aˈaneb aˈin li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li cablaju xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Israel.
23. Laj David incˈaˈ quirajlaheb li toj ma̱cˈaˈ junmay chihab reheb xban nak li Ka̱cuaˈ quixye nak tixqˈueheb chi qˈuia̱nc chi nabal laj Israel. Chanchanakeb xqˈuial li chahim li cuanqueb chiru choxa.
24. Laj Joab lix yum lix Sarvia quixtiquib rajlanquileb, abanan incˈaˈ quixchoy. Quichal xjoskˈil li Dios xban nak queˈrajlaheb laj Israel. Joˈcan nak incˈaˈ quitzˈi̱ba̱c retalil lix qˈuialeb laj Israel saˈ li hu li quitzˈi̱ba̱c cuiˈ retalil li quilajxba̱nu li rey David.
25. Laj Azmavet li ralal laj Adiel, aˈan li quicˈacˈalen re li cˈaˈru terto xtzˈak re li rey. Ut laj Jonatán li ralal laj Uzías, aˈan li quicˈacˈalen re li cˈaˈak re ru terto xtzˈak reheb li cˈaleba̱l, li tenamit ut eb li cocˈ naˈajej li cuanqueb chi xjun sutam joˈ eb ajcuiˈ li cab najt xteram li nequeˈxcol cuiˈ ribeb.
26. Laj Ezri li ralal laj Quelub, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈanjelan re li chˈochˈ.
27. Laj Simei, Ramat xtenamit, aˈan li najolomin re li nequeˈcˈanjelac saˈ xnaˈajeb li uvas. Ut laj Zabdi, Sefam xtenamit, aˈan li najolomin reheb li nequeˈxococ re li vino.
28. Laj Baal-hanán, Gedera xtenamit, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈanjelan re li cheˈ olivo ut higo, li cuanqueb saˈ li ru takˈa Sefela. Ut laj Joás, aˈan li najolomin reheb li nequeˈxococ re li aceite.
29. Laj Sitrai, Sarón xtenamit, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈacˈalen reheb li queto̱mk li cuanqueb aran Sarón. Ut laj Safat li ralal laj Adlai, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈacˈalen reheb li queto̱mk li cuanqueb saˈ eb li ru takˈa.
30. Laj Obil, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Ismael, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈacˈalen reheb li camello. Laj Jehedías, Meronot xtenamit, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈacˈalen reheb lix bu̱r li rey David.
31. Laj Jaziz, li agareno, aˈan li najolomin reheb li nequeˈcˈacˈalen reheb li carner. Chixjunileb aˈin, aˈaneb li queˈjolomin reheb li queˈiloc re li cˈaˈru cuan re li rey David.
32. Laj Jonatán, li rican laj David, aˈan li quiqˈuehoc naˈleb. Aˈan tzolbil chi us ut cha̱bil xnaˈleb. Laj Jehiel li ralal laj Hacmoni, aˈan li na-iloc reheb li ralal xcˈajol li rey.
33. Laj Ahitofel, aˈan li naxtenkˈa li rey chi cˈoxlac cˈaˈru tixba̱nu. Ut laj Husai aj arquita, aˈan lix cha̱bil amigo li rey.
34. Laj Joiada li ralal laj Benaía ut laj Abiatar, aˈaneb li queˈoc chokˈ re̱kaj laj Ahitofel. Ut laj Joab, aˈan li nataklan saˈ xbe̱neb lix soldado li rey.

  1Chronicles (27/29)