1Chronicles (25/29)  

1. Laj David ut eb li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb laj Israel queˈxsicˈ ruheb li ralal xcˈajol laj Asaf ut laj Hemán joˈ eb ajcuiˈ li ralal xcˈajol laj Jedutún re teˈxye resil li cˈaˈru nacˈutbesi̱c chiruheb xban li Dios. Nak yo̱queb chixyebal resil, cuanqueb li yo̱queb chixchˈeˈbal li arpa, li salterio ut li sursu̱quil chˈi̱chˈ. Aˈaneb aˈin xcˈabaˈeb li queˈsiqˈueˈ ruheb.
2. Ut eb li ralal xcˈajol laj Asaf, aˈaneb laj Zacur, laj José, laj Netanías, ut laj Asarela. Laj Asaf, aˈan li quicˈamoc be chiruheb. Eb aˈan queˈxye resil li cˈaˈru quicˈuteˈ chiruheb xban li Dios joˈ queˈtakla̱c cuiˈ xban li rey David.
3. Ut eb li ralal xcˈajol laj Jedutún, aˈaneb laj Gedalías, laj Zeri, laj Jesaías, laj Hasabías, laj Matatías, ut laj Simei. Li cuakibeb aˈan queˈcˈanjelac joˈ queˈtakla̱c cuiˈ xban laj Jedutún lix yucuaˈeb. Nak yo̱queb chixyebal resil li cˈaˈru quicˈutbesi̱c chiru xban li Dios, cuanqueb li yo̱queb chixchˈeˈbal li arpa re bantioxi̱nc ut re xqˈuebal xlokˈal li nimajcual Dios.
4. Ut eb li ralal xcˈajol laj Hemán, aˈan eb laj Buquías, laj Matanías, laj Uziel, laj Sebuel, laj Jeremot, laj Hananías, laj Hanani, laj Eliata, laj Gidalti, laj Romanti-ezer, laj Josbecasa, laj Maloti, laj Hotir ut laj Mahaziot.
5. Chixjunileb aˈin, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Hemán li quicuan chok xprofeta li Dios chiru li rey David. Ca̱lajuheb li ralal ut oxib lix rabin quiqˈueheˈ re laj Hemán xban li Dios re xqˈuebal xlokˈal.
6. Laj Asaf, laj Jedutún ut laj Hemán queˈcˈamoc be chiruheb li ralal xcˈajol chi cuajbac re xlokˈoninquil li Dios saˈ lix templo joˈ queˈtakla̱c cuiˈ xban li rey David. Chixjunileb li alalbej queˈxlokˈoni li Dios riqˈuin li arpa, li salterio, ut li sursu̱quil chˈi̱chˈ.
7. Cuib ciento riqˈuin cuakxaklaju roˈcˈa̱l (288) xqˈuialeb chixjunileb li queˈoquen riqˈuin li bicha̱nc ut li cuajbac re xlokˈoninquil li Dios. Tzolbileb chi us ut xcomoneb rib.
8. Queˈxbu̱li rix li cˈanjel li teˈtzˈak li junju̱nk. Jun xiquic queˈxba̱nu joˈ eb li ti̱x, joˈ eb li toj sa̱j, joˈ eb li ac nequeˈxnau cˈanjelac, joˈ eb ajcuiˈ li toj yo̱queb chixtzolbal rib chi cˈanjelac.
9. Nak ac xeˈbu̱lic chirix li cˈanjel, li xbe̱n li quitzˈak, aˈan laj José xcomoneb li ralal xcˈajol laj Asaf; li xcab, aˈan laj Gedalías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
10. Li rox, aˈan laj Zacur. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal, cablajuheb chixjunileb.
11. Li xca̱, aˈan laj Izri. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
12. Li roˈ, aˈan laj Netanías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
13. Li xcuak, aˈan laj Buquías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
14. Li xcuuk, aˈan laj Jesarela. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
15. Li xcuakxak, aˈan laj Jesahías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
16. Li xbele, aˈan laj Matanías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
17. Li xlaje, aˈan laj Simei. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
18. Li xjunlaju, aˈan laj Azareel. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
19. Li xcablaju, aˈan laj Hasabías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
20. Li roxlaju, aˈan laj Subael. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
21. Li xca̱laju, aˈan laj Matatías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
22. Li roˈlaju, aˈan laj Jeremot. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
23. Li xcuaklaju, aˈan laj Hananías. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
24. Li xcuuklaju, aˈan laj Josbecasa. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
25. Li xcuakxaklaju, aˈan laj Hanani. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
26. Li xbele̱laju, aˈan laj Maloti. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
27. Li xjunmay, aˈan laj Eliata. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
28. Li xjun xcaˈcˈa̱l, aˈan laj Hotir. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
29. Li xcuib xcaˈcˈa̱l, aˈan laj Gidalti. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
30. Li oxib xcaˈcˈa̱l, aˈan laj Mahaziot. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.
31. Li ca̱hib xcaˈcˈa̱l, aˈan laj Romanti-ezer. Li alalbej rochbeneb li rechˈalal cablajuheb chixjunileb.

  1Chronicles (25/29)