1Chronicles (2/29)  

1. Aˈaneb aˈin li ralal laj Israel: laj Rubén, laj Simeón, laj Leví, laj Judá, laj Isacar, laj Zabulón,
2. laj Dan, laj José, laj Benjamín, laj Neftalí, laj Gad ut laj Aser.
3. Aˈaneb aˈin li ralal laj Judá: laj Er, laj Onán ut laj Sela. Lix naˈ li oxibeb aˈin, aˈan lix rabin laj Súa, laj cananea. Laj Er, li xbe̱n ralal laj Judá, aˈan quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ Dios ut xban aˈan li Dios quixcamsi.
4. Ut lix Tamar li ralib laj Judá, aˈan lix naˈ laj Fares ut laj Zera. O̱beb chixjunileb li ralal laj Judá.
5. Eb li ralal laj Fares, aˈaneb laj Hezrón ut laj Hamul.
6. Ut eb li ralal laj Zera, aˈaneb aˈin: laj Zimri, laj Etán, laj Hemán, laj Calcol ut laj Dara. O̱beb chixjunileb.
7. Li ralal laj Carmi, aˈan laj Acán, li quixbok raylal saˈ xbe̱neb laj Israel xban nak quixxoc chokˈ re li re li Dios.
8. Laj Azarías, aˈan li ralal laj Etán.
9. Eb li ralal laj Hezrón, aˈaneb laj Jerameel, laj Ram ut laj Quelubai.
10. Laj Ram, aˈan lix yucuaˈ laj Aminadab. Ut laj Aminadab aˈan lix yucuaˈ laj Naasón, li nim xcuanquil saˈ xya̱nkeb li ralal laj Judá.
11. Laj Nasón, aˈan lix yucuaˈ laj Salmón. Ut laj Salmón, aˈan lix yucuaˈ laj Booz.
12. Laj Booz, aˈan lix yucuaˈ laj Obed. Ut laj Obed, aˈan lix yucuaˈ laj Isaí.
13. Li xbe̱n ralal laj Isaí, aˈan laj Eliab. Ut li xcab, aˈan laj Abinadab. Li rox, aˈan laj Simea.
14. Lix ca̱, aˈan laj Natanael. Li roˈ, aˈan laj Radai.
15. Li xcuak, aˈan laj Ozem. Li xcuuk, aˈan laj David.
16. Lix Sarvia ut lix Abigail, aˈaneb li ranab li cuukub chi ralal laj Isaí. Eb lix yum lix Sarvia, aˈaneb laj Abisai, laj Joab ut laj Asael. Oxibeb lix yum lix Sarvia.
17. Lix Abigail aˈan lix naˈ laj Amasa. Laj Jeter laj ismaelita, aˈan lix yucuaˈ.
18. Laj Caleb li ralal laj Hezrón, aˈan lix yucuaˈ laj Jeriot. Lix Azuba, aˈan lix naˈ. Ut laj Jeser, laj Sobab ut laj Ardón, aˈaneb ajcuiˈ li ralal.
19. Nak lix Azuba quicam, laj Caleb quixcˈam lix Efrata ut quicuan jun chic li ralal riqˈuin. Aj Hur queˈxqˈue chokˈ xcˈabaˈ.
20. Laj Hur, aˈan lix yucuaˈ laj Uri. Ut laj Uri, aˈan lix yucuaˈ laj Bezaleel.
21. Oxcˈa̱l (60) chihab cuan re laj Hezrón nak quisumla riqˈuin lix rabin laj Maquir lix yucuaˈ laj Galaad. Laj Hezrón quicuan jun li ralal riqˈuin lix rabin laj Maquir. Aj Segub xcˈabaˈ li ralal.
22. Laj Segub, aˈan lix yucuaˈ laj Jair, li quitaklan saˈ xbe̱neb oxib xcaˈcˈa̱l (23) chi tenamit aran Galaad.
23. Abanan laj Gesur ut laj Aram quixchap chokˈ reheb li roxcˈa̱l (60) chi xtenamit laj Jair. Quixchap li tenamit Kenat rochben lix cocˈ cˈaleba̱l. Chixjunileb aˈin, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Maquir, lix yucuaˈ laj Galaad.
24. Laj Hezrón quicam aran Caleb li cuan saˈ xcue̱nt Efrata. Chirix lix camic laj Hezrón, quiyoˈla jun li ralal riqˈuin lix Abías li rixakil. Aj Asur xcˈabaˈ li ralal. Laj Asur, aˈan li quitiquiban re li tenamit Tecoa.
25. Eb li ralal laj Jerameel li xbe̱n ralal laj Hezrón, aˈaneb aˈin: laj Ram li xbe̱n ralal, laj Buna, laj Orén, laj Ozem ut laj Ahías.
26. Quicuan jun chic li rixakil laj Jerameel, xAtara xcˈabaˈ. Lix Atara, aˈan lix naˈ laj Onam.
27. Eb li ralal laj Ram, li xbe̱n ralal laj Jerameel, aˈaneb aˈin: laj Maaz, laj Jamín ut laj Equer.
28. Eb li ralal laj Onam, aˈaneb laj Samai ut laj Jada. Eb li ralal laj Samai, aˈaneb laj Nadab ut laj Abisur.
29. Li rixakil laj Abisur, aˈan lix Abihail, lix naˈ laj Ahbán ut laj Molid.
30. Eb li ralal laj Nadab, aˈaneb laj Seled ut laj Apaim. Laj Seled quicam chi ma̱ jun lix cocˈal.
31. Laj Isi, aˈan li ralal laj Apaim. Laj Sesán, aˈan li ralal laj Isi. Ut laj Ahlai, aˈan li ralal laj Sesán.
32. Eb li ralal laj Jada li ri̱tzˈin laj Samai, aˈaneb laj Jeter ut laj Jonatán. Laj Jeter quicam chi ma̱cˈaˈ xcocˈal.
33. Eb li ralal laj Jonatán, aˈaneb laj Pelet ut laj Zaza. Chixjunileb aˈan, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Jerameel.
34. Laj Sesán ma̱cˈaˈ ralal. Cuan ban xrabin. Laj Sesán quicuan jun lix mo̱s aj Egipto. Laj Jarha xcˈabaˈ.
35. Laj Sesán quixqˈue lix rabin chokˈ rixakil laj Jarha ut quicuan jun li ralal aj Atai xcˈabaˈ.
36. Laj Atai, aˈan lix yucuaˈ laj Natán. Ut laj Natán, aˈan lix yucuaˈ laj Zabad.
37. Laj Zabad, aˈan lix yucuaˈ laj Eflal. Laj Eflal, aˈan lix yucuaˈ laj Obed.
38. Laj Obed, aˈan lix yucuaˈ laj Jehú. Laj Jehú, aˈan lix yucuaˈ laj Azarías.
39. Laj Azarías, aˈan lix yucuaˈ laj Heles. Laj Heles, aˈan lix yucuaˈ laj Elasa.
40. Laj Elasa, aˈan lix yucuaˈ laj Sismai. Laj Sismai, aˈan lix yucuaˈ laj Salum.
41. Laj Salum, aˈan lix yucuaˈ laj Jecamías. Laj Jecamías, aˈan lix yucuaˈ laj Elisama.
42. Eb li ralal laj Caleb li ri̱tzˈin laj Jerameel, aˈaneb aˈin: Li xbe̱n ralal, aˈan laj Mesa lix yucuaˈ laj Zif; li xcab ralal, aˈan laj Maresa, lix yucuaˈ laj Hebrón.
43. Eb li ralal laj Hebrón, aˈaneb aˈin: laj Coré, laj Tapúa, laj Requem, ut laj Sema.
44. Laj Sema, aˈan lix yucuaˈ laj Raham. Laj Raham, aˈan lix yucuaˈ laj Jorcoam. Ut laj Requem, aˈan lix yucuaˈ laj Samai.
45. Laj Maón, aˈan li ralal laj Samai ut laj Maón, aˈan ajcuiˈ lix yucuaˈ laj Bet-sur.
46. Lix Efa, li quicuan chokˈ xconcubina laj Caleb, quicuan oxib lix yum. Aˈaneb laj Harán, laj Mosa, ut laj Gazez. Laj Harán, aˈan lix yucuaˈ laj Gazez jun chic.
47. Eb li ralal laj Jahdai, aˈaneb aˈin: laj Regem, laj Jotam, laj Gesam, laj Pelet, laj Efa ut laj Saaf.
48. Lix Maaca, li quicuan chokˈ xconcubina laj Caleb, quicuan cuib lix yum. Aˈaneb laj Seber ut laj Tirhana.
49. Lix Maaca, aˈan ajcuiˈ lix naˈ laj Saaf lix yucuaˈ laj Madmana, ut xnaˈ ajcuiˈ laj Seva lix yucuaˈ laj Macbena ut laj Gibea. Lix Acsa, aˈan lix rabin laj Caleb.
50. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Caleb. Laj Hur, aˈan li xbe̱n li ralal laj Caleb li quicuan riqˈuin lix Efrata. Eb li ralal laj Hur, aˈaneb laj Sobal, laj Salma ut laj Haref. Laj Sobal, aˈan li quitiquiban re li tenamit Quiriat-jearim.
51. Laj Salma, aˈan li quitiquiban re li tenamit Belén. Ut laj Haref, aˈan li quitiquiban re li tenamit Bet-gader.
52. Laj Sobal li quitiquiban re li tenamit Quiriat-jearim, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈ eb laj Haroe ut yi jach eb laj manahetitas.
53. Laj Sobal, aˈan ajcuiˈ lix xeˈto̱nil yucuaˈeb li queˈcuan Quiriat-jearim. Aˈaneb laj itritas, eb laj futitas, eb laj sumatitas, ut eb laj misraítas. Eb laj misraítas, aˈaneb lix xeˈto̱nil yucuaˈ eb laj zoratitas ut eb laj estaolitas.
54. Laj Salma, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈeb laj Belén, eb laj netofatitas, eb laj Atrot-bet-joab ut yi jacheb laj manahetitas ut eb laj zoraitas.
55. Laj Salma, aˈan ajcuiˈ lix xeˈto̱nil yucuaˈ eb laj tzˈi̱b li queˈcuan aran Jabes. Aˈaneb laj tirateos, eb laj simeateos ut eb laj sucateos. Aˈaneb laj quenitas li ralal xcˈajol laj Hamat lix yucuaˈ laj Bet-recab.

  1Chronicles (2/29)