1Chronicles (1/29)  

1. Laj Adán, aˈan lix yucuaˈ laj Set; ut laj Set, aˈan lix yucuaˈ laj Enós;
2. laj Enós, aˈan lix yucuaˈ laj Cainán; ut laj Cainán, aˈan lix yucuaˈ laj Mahalaleel; laj Mahalaleel, aˈan lix yucuaˈ laj Jared.
3. Laj Jared, aˈan lix yucuaˈ laj Enoc; ut laj Enoc, aˈan lix yucuaˈ laj Matusalén; ut laj Matusalén, aˈan lix yucuaˈ laj Lamec.
4. Laj Lamec, aˈan lix yucuaˈ laj Noé. Eb li ralal laj Noé, aˈaneb laj Sem, laj Cam ut laj Jafet.
5. Eb li ralal laj Jafet, aˈaneb aˈin: laj Gomer, laj Magog, laj Madai, laj Javán, laj Tubal, laj Mesec ut laj Tiras.
6. Eb li ralal laj Gomer, aˈaneb aˈin: laj Askenaz, laj Rifat, ut laj Togarma.
7. Eb li ralal laj Javán, aˈaneb aˈin: laj Elisa, laj Tarsis, laj Quitim ut laj Dodanim.
8. Eb li ralal laj Cam, aˈaneb aˈin: Laj Cus, laj Mizraim, Laj Fut, ut laj Canaán.
9. Eb li ralal laj Cus, aˈaneb aˈin: laj Seba, laj Havila, laj Sabta, laj Raama ut laj Sabteca. Eb li ralal laj Raama, aˈaneb laj Seba ut laj Dedán.
10. Laj Cus, aˈan lix yucuaˈ laj Nimrod li quiniman xcuanquil saˈ li naˈajej aˈan.
11. Laj Mizraim, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈeb laj Ludim, eb laj Anamim, eb laj Lehabim, eb laj Najtuhim,
12. eb laj Patrusim ut eb laj Casluhim. Laj Patrusim ut laj Casluhim, aˈaneb lix xeˈto̱nil yucuaˈeb laj filisteos ut laj caftoreos.
13. Laj Canaán, aˈan lix yucuaˈ laj Sidón li asbej ut laj Het.
14. Laj Canaán, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈeb laj jebuseo, eb laj amorreo, eb laj gergeseo,
15. eb laj heveo, eb laj araceo, eb laj sineo,
16. eb laj arvadeo, eb laj zemareo ut eb laj hamateo.
17. Eb li ralal laj Sem, aˈaneb aˈin: laj Elam, laj Asur, laj Arfaxad, laj Lud ut laj Aram. Ut eb li ralal laj Aram, aˈaneb aˈin: laj Us, laj Hul, laj Geter ut laj Mesec.
18. Laj Arfaxad, aˈan lix yucuaˈ laj Sela. Laj Sela, aˈan lix yucuaˈ laj Heber.
19. Cuib li ralal laj Heber. Li xbe̱n ralal, aˈan laj Peleg xcˈabaˈ xban nak saˈ eb li cutan aˈan queˈjequi̱c chixjunileb li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ. Li jun chic, aˈan aj Joctán xcˈabaˈ.
20. Laj Joctán, aˈan lix yucuaˈeb laj Almodad, laj Selef, laj Hazar-mavet ut laj Jera.
21. Ut aˈan ajcuiˈ lix yucuaˈ laj Adoram, laj Uzal, laj Dicla,
22. laj Ebal, laj Abimael, laj Seba,
23. laj Ofir, laj Habila ut laj Jobab. Chixjunileb aˈan ralaleb laj Joctán.
24. Laj Sem, aˈan lix yucuaˈ laj Arfaxad. Laj Arfaxad, aˈan lix yucuaˈ laj Sela,
25. ut laj Sela, aˈan lix yucuaˈ laj Heber; laj Heber, aˈan lix yucuaˈ laj Peleg; ut laj Peleg, aˈan lix yucuaˈ laj Reu.
26. Laj Reu, aˈan lix yucuaˈ laj Serug; laj Serug, aˈan lix yucuaˈ laj Nacor; ut laj Nacor, aˈan lix yucuaˈ laj Taré.
27. Ut laj Taré, aˈan lix yucuaˈ laj Abram, li nequeˈxye ajcuiˈ Abraham re.
28. Eb li ralal laj Abraham, aˈaneb laj Isaac ut laj Ismael.
29. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Ismael: laj Nebaiot, li xbe̱n ralal; laj Cedar, laj Abdeel, laj Mibsam,
30. laj Misma, laj Duma, laj Massa, laj Hadad, laj Tema,
31. laj Jetur, laj Nafis ut laj Cedema. Aˈaneb li ralal laj Ismael.
32. Aˈaneb aˈin lix yum lix Cetura, li quicuan riqˈuin laj Abraham: laj Zimram, laj Jocsár, laj Medán, laj Madián, laj Isbac ut laj Súa. Eb li ralal laj Jocsán, aˈaneb laj Seba ut laj Dedán.
33. Eb li ralal laj Madián, aˈaneb aˈin: laj Efa, laj Efer, laj Hanoc, laj Abida ut laj Elda. Chixjunileb aˈan li ralal xcˈajol lix Cetura.
34. Laj Abraham, aˈan lix yucuaˈ laj Isaac. Ut laj Isaac, aˈan lix yucuaˈeb laj Esaú ut laj Israel, li nequeˈxye ajcuiˈ aj Jacob re.
35. Eb li ralal xcˈajol laj Esaú, aˈaneb aˈin: laj Elifaz, laj Reuel, laj Jeús, laj Jaalam ut laj Coré.
36. Eb li ralal laj Elifaz, aˈaneb aˈin: laj Temán, laj Omar, laj Zefo, laj Gatam, laj Cenaz, ut laj Amalec, li quicuan riqˈuin lix Timna.
37. Eb li ralal laj Reuel, aˈaneb aˈin: laj Nahat, laj Zera, laj Sama ut laj Miza.
38. Eb li ralal laj Seir, aˈaneb aˈin: laj Lotán, laj Sobal, laj Zibeón, laj Aná, laj Disón, laj Ezer ut laj Disán.
39. Eb li ralal laj Lotán, aˈaneb aˈin: laj Hori ut laj Homam. Lix Timna, aˈan li ranab laj Lotán.
40. Eb li ralal laj Sobal, aˈaneb aˈin: laj Alván, laj Manahat, laj Ebal, laj Sefo ut laj Onam. Eb li ralal laj Zibeón, aˈaneb laj Aja ut laj Aná.
41. Laj Disón, aˈan li ralal laj Aná. Ut eb li ralal laj Disón, aˈaneb laj Amram, laj Esbán, laj Itrán ut laj Querán.
42. Eb li ralal laj Ezer, aˈaneb laj Bilhán, laj Zaaván, ut laj Jaacán. Eb li ralal laj Disán, aˈaneb laj Uz ut laj Arán.
43. Aˈaneb aˈin li rey li queˈcuan saˈ li naˈajej Edom nak toj ma̱jiˈ queˈcuan lix reyeb li ralal xcˈajol laj Israel. Li xbe̱n, aˈan laj Bela li ralal laj Beor, Dinaba xtenamit.
44. Nak quicam laj Bela, laj Jobab li ralal laj Zera qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj. Bosra xtenamit.
45. Nak quicam laj Jobab, laj Husam qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj. Lix tenamit, aˈan xtenamiteb laj temanita.
46. Nak quicam laj Husam, laj Hadad li ralal laj Bedad qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj. Laj Hadad, aˈan li quinumta saˈ xbe̱neb laj Madián saˈ li naˈajej Moab. Avit xcˈabaˈ lix tenamit.
47. Nak quicam laj Hadad, laj Samla qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj. Masreca xtenamit.
48. Nak laj Samla quicam, laj Saúl qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj. Rehobot xtenamit, li cuan chire li nimaˈ Eufrates.
49. Nak quicam laj Saúl, laj Baal-hanán li ralal laj Acbor qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj.
50. Nak quicam laj Baal-hanán, laj Hadad qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj. Pai xcˈabaˈ lix tenamit. Ut li rixakil, aˈan lix Mehetabel, lix coˈ lix Matred. Ut lix Matred, aˈan lix rabin laj Mezaab.
51. Nak quicam laj Hadad, eb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li tenamit Edom, aˈaneb aˈin: laj Timna, laj Alva, laj Jetet,
52. laj Aholibama, laj Ela, laj Pinón,
53. laj Cenaz, laj Temán, laj Mibzar,
54. laj Magdiel ut laj Iram. Aˈaneb li queˈtaklan aran Edom.

      1Chronicles (1/29)