Daniel (11/12)  

1. Dialah yang ditugaskan untuk membantu dan membela aku pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu.
2. Dan apa yang akan kukatakan kepadamu adalah benar." Malaikat itu mengatakan, "Tiga raja lain akan memerintah Persia, diikuti oleh raja yang keempat yang akan lebih kaya daripada yang lain. Pada puncak kekuasaan dan kekayaannya, ia akan beradu kekuatan dengan kerajaan Yunani.
3. Kemudian akan muncul seorang raja yang perkasa. Ia akan memerintah kerajaan yang sangat besar dan akan berbuat semaunya.
4. Tetapi pada puncak kejayaannya, kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menjadi empat bagian. Raja-raja yang bukan keturunannya akan memerintah sebagai gantinya, dan mereka tidak akan sekuat dia.
5. Raja negeri selatan akan menjadi kuat. Tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan ia akan memerintah kerajaan yang lebih besar lagi.
6. Beberapa tahun kemudian raja negeri selatan akan mengadakan persekutuan dengan raja negeri utara dan mengawinkan putrinya dengan raja negeri utara itu. Tetapi persekutuan itu tidak bertahan, dan putri itu akan dibunuh, demikian juga suami dan anaknya dan hamba-hamba yang telah mengantarkannya.
7. Tidak lama setelah itu, seorang yang sekeluarga dengan putri itu akan menjadi raja. Ia akan menyerang tentara raja negeri utara, menyerbu bentengnya dan mengalahkannya.
8. Pada waktu ia kembali ke Mesir, ia akan membawa patung dewa musuhnya dan perkakas emas dan perak yang telah dipersembahkan kepada dewa itu. Beberapa tahun lamanya ia tidak akan memerangi raja negeri utara.
9. Kemudian raja negeri utara akan menyerbu negeri selatan, tetapi ia akan dipukul mundur dan pulang ke negerinya sendiri.
10. Lalu putra-putra raja negeri utara akan bersiap-siap untuk berperang dan membentuk tentara yang besar. Salah seorang dari mereka itu akan maju menyerbu seperti banjir. Dalam serbuan yang kedua ia menyerang benteng musuh.
11. Maka marahlah raja negeri selatan, dan ia akan maju ke medan perang melawan raja negeri utara. Ia akan berhasil mengalahkan tentara besar yang dikerahkan raja negeri utara.
12. Kemudian ia akan bangga karena kemenangannya dan karena telah menewaskan banyak musuh, tetapi ia tidak akan terus berkuasa.
13. Untuk kedua kalinya raja negeri utara akan membentuk pasukan yang besar, malahan yang lebih besar daripada yang pertama. Jika waktunya tiba, ia akan bergerak maju dengan tentara yang besar dan perlengkapan yang banyak sekali.
14. Maka banyak orang akan memberontak terhadap raja negeri selatan. Dan beberapa orang kejam dari bangsamu, Daniel, akan memberontak juga karena mereka telah melihat suatu penglihatan. Tetapi mereka akan gagal.
15. Kemudian raja negeri utara akan mengepung sebuah kota berbenteng dan merebutnya. Tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, dan pasukan-pasukan pilihannya pun tidak dapat lagi mengadakan perlawanan.
16. Raja negeri utara itu akan berbuat semaunya tanpa mendapat perlawanan sedikit pun. Ia pun akan menduduki tanah yang permai dan menguasainya sepenuhnya.
17. Kemudian raja negeri utara akan menyiapkan seluruh tentaranya untuk menyerang negeri selatan. Lalu dengan maksud menguasai seluruh kerajaan musuhnya, ia akan membuat persetujuan dengan dia dan mengawinkan putrinya dengan raja Mesir itu; tetapi rencananya itu tidak akan berhasil.
18. Setelah itu ia akan menyerang bangsa-bangsa di tepi laut, dan banyak yang dikalahkannya. Tetapi seorang pemimpin negeri asing akan menghentikan penghinaan yang dilakukannya itu, bahkan akan membalas penghinaan itu kepadanya.
19. Raja negeri utara itu akan kembali ke benteng-benteng negerinya sendiri, tetapi dia akan dikalahkan dan tak ada berita lagi tentang dia.
20. Dia akan digantikan oleh seorang raja yang akan menyuruh pegawainya yang kejam untuk mengumpulkan pajak dengan paksa untuk menambah kekayaan kerajaannya. Dalam waktu yang singkat raja itu akan dibunuh, tidak secara terang-terangan dan tidak pula dalam peperangan."
21. Malaikat itu berkata lagi, "Raja berikut yang memerintah negeri utara adalah seorang yang hina yang tidak berhak menjadi raja. Tetapi ia akan datang tanpa disangka-sangka dan merebut kedudukan raja dengan tipu daya.
22. Segala tentara yang melawan dia, ya bahkan Imam Agung pun, akan disapu bersih dan dimusnahkan.
23. Ia mengkhianati perjanjian-perjanjian yang baru saja dibuatnya dengan bangsa-bangsa lain. Dan ia akan menjadi semakin kuat, meskipun ia hanya memerintah negara yang kecil.
24. Dengan licik ia akan menyerbu daerah-daerah yang subur pada waktu penduduk merasa aman di situ. Ia akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Lalu ia akan membagi-bagikan kepada para pendukungnya segala barang rampasan dan kekayaan yang didapatnya dalam peperangan. Ia akan membuat siasat untuk menyerang tempat-tempat yang berbenteng, tetapi waktunya segera akan habis.
25. Kemudian dengan berani ia akan membentuk tentara yang besar untuk menyerang raja negeri selatan yang telah bersiap-siap pula hendak melawan dia dengan tentara yang kuat dan besar sekali. Tetapi raja negeri selatan tidak akan dapat bertahan karena ia akan dikhianati.
26. Penasihat-penasihatnya yang paling dekat dengan dia akan menjatuhkan dia. Banyak di antara prajurit-prajuritnya akan terbunuh, dan tentaranya akan disapu bersih.
27. Kemudian kedua raja itu akan duduk pada satu meja dan makan bersama, tetapi mereka bermaksud jahat, dan mereka akan saling membohongi. Tetapi rencana mereka gagal sebab masanya belum tiba.
28. Kemudian raja negeri utara akan pulang ke negerinya dengan segala barang rampasan yang didapatnya. Ia bertekad untuk menghancurkan agama yang dianut oleh umat Allah. Ia akan berbuat semaunya lalu kembali ke negerinya sendiri.
29. Beberapa waktu kemudian ia akan menyerang negeri selatan lagi, tetapi akibatnya lain daripada kali yang pertama.
30. Sebab orang-orang Roma dengan kapal-kapalnya akan datang dari Siprus dan memerangi dia, sehingga ia menjadi ketakutan. Lalu ia akan pulang dengan marah sekali dan berusaha menghancurkan agama umat Allah. Ia akan mengikuti nasihat mereka yang telah murtad dari agama itu.
31. Lalu ia mengirim pasukan-pasukan yang mencemarkan Rumah TUHAN. Mereka akan menghapuskan kurban harian dan menegakkan sesuatu yang mengerikan yang disebut Kejahatan yang menghancurkan.
32. Maka dengan tipu daya raja itu akan membujuk orang-orang yang sudah meninggalkan agama mereka, supaya mau membantunya. Tetapi orang-orang yang taat kepada Allah akan berani melawan dia.
33. Orang-orang bijaksana yang memimpin rakyat akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, beberapa di antara mereka akan terbunuh karena perang atau karena api, dan beberapa orang lagi akan dirampok dan ditawan.
34. Sementara pembunuhan itu berlangsung, umat Allah akan mendapat sedikit bantuan, tetapi banyak orang akan bergabung dengan mereka hanya untuk kepentingan mereka sendiri.
35. Sebagian dari pemimpin-pemimpin yang bijaksana itu akan terbunuh, tetapi itu merupakan ujian bagi umat sehingga mereka akan menjadi murni. Hal itu akan berlangsung sampai pada akhir zaman, yaitu zaman yang telah ditetapkan Allah.
36. Raja negeri utara akan berbuat sekehendak hatinya. Dengan sombong ia akan mengatakan bahwa ia lebih besar daripada dewa mana pun, malahan juga lebih besar daripada Allah Yang Mahatinggi. Ia akan dapat berbuat begitu sampai murka Allah berakhir. Sebab apa yang sudah ditetapkan Allah harus terlaksana dahulu.
37. Raja itu tidak akan mengindahkan dewa mana pun yang disembah oleh nenek moyangnya, termasuk dewa pujaan para wanita. Ia tidak mempedulikan dewa-dewa itu karena ia menganggap dirinya lebih besar dari mereka.
38. Sebaliknya, ia akan menghormati dewa yang belum pernah disembah oleh nenek moyangnya, yaitu dewa pelindung benteng-benteng. Ia akan mempersembahkan emas, perak, permata dan persembahan-persembahan mewah lainnya kepada dewa yang belum pernah disembah oleh nenek moyangnya.
39. Ia akan memilih orang-orang yang menyembah dewa asing, untuk menyerang benteng-benteng kuat. Siapa yang mengakui dewa itu akan diberinya kehormatan besar dan kedudukan yang tinggi serta tanah sebagai upah.
40. Bila akhir kekuasaan raja negeri utara sudah hampir tiba, raja negeri selatan akan menyerang dia. Lalu raja negeri utara akan membalas serangan itu dengan sengit. Ia akan mengerahkan banyak kereta perang, kuda dan kapal. Ia akan menyerbu seperti air bah, dan menduduki banyak negeri.
41. Bahkan tanah yang permai pun akan diserbunya juga, dan puluhan ribu orang akan dibunuhnya. Tetapi kerajaan-kerajaan Edom, Moab dan bagian yang terpenting dari kerajaan Amon akan selamat.
42. Pada waktu ia menduduki kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Mesir pun tidak akan luput.
43. Ia akan merampas harta Mesir berupa emas dan perak serta harta lain yang sangat berharga. Ia akan dibantu orang Libia dan Sudan.
44. Lalu berita dari timur dan utara akan mengejutkannya, sehingga ia akan berperang dengan sengit dan membunuh banyak orang.
45. Bahkan ia akan memasang kemah kerajaannya di antara laut dan gunung tempat Rumah TUHAN. Tetapi kemudian ia akan mati dan tidak ada seorang pun yang akan menolongnya."

  Daniel (11/12)