1Chronicles (1/29)  

1. Silsilah leluhur bangsa Israel dari Adam sampai Nuh berturut-turut adalah sebagai berikut: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamekh, Nuh. Anak-anak lelaki Nuh ada tiga orang: Sem, Ham dan Yafet.
2. (1:1)
3. (1:1)
4. (1:1)
5. Anak-anak lelaki Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka.
6. Keturunan Gomer ialah orang Askenas, Rifat dan Togarma.
7. Keturunan Yawan ialah orang Elisa, Spanyol, Siprus dan Rodes.
8. Anak-anak lelaki Ham ialah Kus, Mesir, Libia dan Kanaan. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka.
9. Keturunan Kus ialah orang Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha. Keturunan Raema ialah orang Syeba dan Dedan.
10. (Kus mempunyai seorang anak laki-laki bernama Nimrod, yang menjadi raja perkasa yang pertama di dunia.)
11. Keturunan Mesir ialah orang Lidia, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12. Patrusim, Kasluhim, dan Kreta. Mereka itulah leluhur orang Filistin.
13. Anak-anak lelaki Kanaan ialah Sidon, yang sulung, dan Het. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka.
14. Kanaan adalah juga leluhur orang Yebusi, Amori, Girgasi,
15. Hewi, Arki, Sini,
16. Arwadi, Semari dan Hamati.
17. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. Mereka adalah leluhur bangsa-bangsa yang disebut menurut nama mereka.
18. Arpakhsad adalah ayah Selah, dan Selah ayah Eber.
19. Eber mempunyai dua anak laki-laki; yang pertama bernama Peleg karena pada zamannya bangsa-bangsa di dunia terbagi-bagi; yang kedua bernama Yoktan.
20. Keturunan Yoktan ialah orang Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,
21. Hadoram, Uzal, Dikla,
22. Ebal, Abimael, Syeba,
23. Ofir, Hawila dan Yobab.
24. Silsilah leluhur bangsa Israel dari Sem sampai Abraham berturut-turut adalah sebagai berikut: Sem, Arpakhsad, Selah, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abram (dikenal juga sebagai Abraham).
25. (1:24)
26. (1:24)
27. (1:24)
28. Abraham mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Ishak dan Ismael.
29. Inilah anak-anak Ismael: Nebayot, yang sulung, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,
30. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Yetur, Nafis dan Kedma.
32. Abraham mempunyai selir bernama Ketura. Dari selirnya itu ia mendapat anak-anak lelaki yang bernama: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Yoksan mempunyai anak-anak lelaki yang bernama: Syeba dan Dedan.
33. Midian mempunyai anak-anak lelaki yang bernama: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa.
34. Ishak anak Abraham mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakub (yang juga dikenal sebagai Israel).
35. Anak-anak lelaki Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam dan Korah.
36. Elifas adalah leluhur suku Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.
37. Rehuel adalah leluhur suku Nahat, Zerah, Syama dan Miza.
38. Penduduk asli tanah Edom adalah keturunan anak-anak Seir, yaitu Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. Anak-anak lelaki Lotan ialah Hori dan Homam. Lotan mempunyai seorang saudara perempuan bernama Timna. Anak-anak lelaki Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam. Anak-anak lelaki Zibeon ialah Aya dan Ana. Anak Ana ialah Disyon, dan anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. Anak-anak lelaki Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak lelaki Disyan ialah Us dan Aran.
39. (1:38)
40. (1:38)
41. (1:38)
42. (1:38)
43. Sebelum ada raja yang memerintah di Israel, tanah Edom diperintah berturut-turut oleh raja-raja yang berikut ini: Bela anak Beor dari Dinhaba, Yobab anak Zerah dari Bozra, Husyam dari daerah orang Teman, Hadad anak Bedad dari Awit (dialah yang mengalahkan orang Midian dalam pertempuran di daerah Moab), Samla dari Masyreka, Saul dari Rehobot di pinggir sungai, Baal-Hanan anak Akhbor, Hadad dari Pahi (istrinya bernama Mehetabeel, anak Matred dan cucu Mezahab).
44. (1:43)
45. (1:43)
46. (1:43)
47. (1:43)
48. (1:43)
49. (1:43)
50. (1:43)
51. Bangsa Edom terdiri dari suku Timna, Alya, Yetet,
52. Oholibama, Ela, Pinon,
53. Kenas, Teman, Mibzar,
54. Magdiel dan Iram, masing-masing menurut nama kepala sukunya.

      1Chronicles (1/29)