Psalms (97/150)  

1. Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
2. Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége.
3. Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ szorongatóit.
4. Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.
5. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.
6. Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.
7. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak elõtte mind az istenek.
8. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!
9. Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!
10. A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.
11. Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívûekre öröm.
12. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!

  Psalms (97/150)