Psalms (145/150)  

1. Dávid dicsérõ éneke.
2. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
3. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.
4. Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
5. A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
6. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7. A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
8. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
9. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
10. Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
11. Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
12. Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét.
13. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre.
14. Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
15. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
16. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen.
17. Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes.
18. Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt.
19. Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket.
20. Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

  Psalms (145/150)