Psalms (111/150)  

1. Dícsérjétek az Urat.
2. Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
3. Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
4. Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
5. Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké.
6. Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét.
7. Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes.
8. Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak.
9. Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve.
10. A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

  Psalms (111/150)