Proverbs (13/31)  

1. A bölcs fiú [enged] atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
2. A férfi az õ szájának gyümölcsébõl él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
3. A ki megõrzi az õ száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
4. Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
5. A hamis dolgot gyûlöli az igaz; az istentelen pedig gyûlölségessé tesz és megszégyenít.
6. Az igazság megõrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bûnöst.
7. Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
8. Az ember életének váltsága lehet az õ gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
9. Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
10. Csak háborúság lesz a kevélységbõl: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
11. A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyûjt, megõregbíti [azt.]
12. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
13. Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
14. A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tõrének eltávoztatására.
15. Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
16. Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az õ bolondságát.
17. Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
18. Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktõl magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
19. A megnyert kivánság gyönyörûséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
20. A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
21. A bûnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet [Isten.]
22. A jó örökséget hágy unokáinak; a bûnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
23. Bõ étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
24. A ki megtartóztatja az õ vesszejét, gyûlöli az õ fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi õt fenyítékkel.
25. Az igaz eszik az õ kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szûkölködik.

  Proverbs (13/31)