Joshua (19/24)  

1. A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az õ családjaik szerint, és lõn az õ örökségök a Júda fiainak öröksége között.
2. És lõn az övék az õ örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;
3. Haczar-Sual, Bála és Eczem;
4. Eltolád, Bethul és Horma;
5. Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;
6. Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.
7. Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;
8. És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint.
9. A Júda fiainak osztályrészébõl lõn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
10. A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az õ családjaik szerint, és lõn az õ örökségöknek határa Száridig.
11. És felmegy az õ határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.
12. Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
13. Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
14. És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
15. Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
16. Ez a Zebulon fiainak öröksége az õ családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
17. A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az õ családjaik szerint.
18. És lõn az õ határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:
19. Hafaráim, Sion és Anaharath;
20. Rabbith, Kisjon és Ébecz;
21. Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.
22. És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
23. Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az õ családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
24. A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az õ családjaik szerint.
25. És lõn az õ határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;
26. Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot.
27. Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felõl, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felõl;
28. És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.
29. Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erõs városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felõl;
30. És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.
31. Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
32. A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az õ családjaik szerint.
33. Lõn pedig a határuk: Heleftõl, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.
34. Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felõl, Ásert pedig éri nyugot felõl, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
35. Erõsített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
36. Adáma, Ráma és Hásor;
37. Kedes, Edrei és Én-Hásor;
38. Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.
39. Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
40. A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az õ családjaik szerint.
41. És lõn az õ örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;
42. Saalabbin, Ajjálon és Jithla;
43. Élon, Timnatha és Ekrón;
44. Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
45. Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;
46. Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levõ határral.
47. De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az õ atyjoknak Dánnak nevére.
48. Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
49. Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának õ közöttök.
50. Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
51. Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr elõtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.

  Joshua (19/24)