Job (9/42)  

1. Felele pedig Jób, és monda:
2. Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél?
3. Ha perelni akarna õ vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki.
4. Bölcs szívû és hatalmas erejû: ki szegülhetne ellene, hogy épségben maradjon?
5. A ki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja õket haragjában.
6. A ki kirengeti helyébõl a földet, úgy hogy oszlopai megrepedeznek.
7. A ki szól a napnak és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat.
8. A ki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos.
9. A ki teremtette a gönczölszekeret, a kaszás csillagot és a fiastyúkot és a délnek titkos tárait.
10. A ki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csudákat megszámlálhatatlanul.
11. Ímé, elvonul mellettem, de nem látom, átmegy elõttem, de nem veszem észre.
12. Ímé, ha elragad [valamit,] ki akadályozza meg; ki mondhatja néki: Mit cselekszel?
13. Ha az Isten el nem fordítja az õ haragját, alatta meghajolnak Ráháb czinkosai is.
14. Hogyan felelhetnék hát én meg õ néki, és lelhetnék vele szemben szavakat?
15. A ki, ha szinte igazam volna, sem felelhetnék néki; kegyelemért könyörögnék ítélõ birámhoz.
16. Ha segítségül hívnám és felelne is nékem, még sem hinném, hogy szavamat fülébe vevé;
17. A ki forgószélben rohan meg engem, és ok nélkül megsokasítja sebeimet.
18. Nem hagyna még lélekzetet se vennem, hanem keserûséggel lakatna jól.
19. Ha erõre kerülne a dolog? Ímé, õ igen erõs; és ha ítéletre? Ki tûzne ki én nékem napot?
20. Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem; ha ártatlannak: bûnössé tenne engemet.
21. Ártatlan vagyok, nem törõdöm lelkemmel, útálom az életemet.
22. Mindegy ez! Azért azt mondom: elveszít õ ártatlant és gonoszt!
23. Ha ostorával hirtelen megöl, neveti a bûntelenek megpróbáltatását.
24. A föld a gonosz kezébe adatik, a ki az õ biráinak arczát elfedezi. Nem így van? Kicsoda hát õ?
25. Napjaim gyorsabbak valának a kengyelfutónál: elfutának, nem láttak semmi jót.
26. Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók, miként zsákmányára csap a keselyû.
27. Ha azt mondom: Nosza elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal és vidám leszek:
28. Megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól; tudom, hogy nem találsz bûntelennek engem.
29. Rossz ember vagyok én! Minek fáraszszam hát magamat hiába?
30. Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is meg kezeimet:
31. Akkor is a posványba mártanál engem és az én ruháim is útálnának engem.
32. Mert nem ember õ, mint én, hogy néki megfelelhetnék, [és] együtt pörbe állanánk.
33. Nincs is közöttünk igazlátó, a ki kezét közbe vethesse kettõnk között!
34. Venné csak el rólam az õ veszszejét, és az õ rettentésével ne rettegtetne engem:
35. Akkor szólanék és nem félnék tõle: mert nem így vagyok én magammal!

  Job (9/42)