Job (32/42)  

1. Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel õ igaz vala önmaga elõtt:
2. Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségébõl. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.
3. De felgerjedt haragja az õ három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.
4. Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának õ nála.
5. De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az õ haragja.
6. És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet.
7. Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!
8. Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!
9. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.
10. Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!
11. Ímé, én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, a míg okoskodtatok, a míg szavakat keresgéltetek.
12. Igen ügyeltem reátok és ímé, Jóbot egyikõtök sem czáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.
13. Ne mondjátok azt: Bölcseségre találtunk, Isten gyõzheti meg õt és nem ember!
14. Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.
15. Megzavarodának és nem feleltek többé; kifogyott belõlök a szó.
16. Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé.
17. Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!
18. Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levõ lélek.
19. Ímé, bensõm olyan, mint az [új] bor, a melynek nyílása nincsen; miként az új tömlõk, [csaknem] szétszakad.
20. Szólok tehát, hogy levegõhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és felelek.
21. Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hizelkedem egy embernek sem;
22. Mert én hizelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtõm!

  Job (32/42)