Ezra (2/10)  

1. Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az õ városába.
2. Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma [ez:]
3. Paros fiai kétezerszázhetvenkettõ;
4. Sefátja fiai háromszázhetvenkettõ;
5. Árah fiai hétszázhetvenöt;
6. Pahath-Moáb fiai, Jésua [és] Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettõ;
7. Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
8. Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;
9. Zakkai fiai hétszázhatvan;
10. Báni fiai hatszáznegyvenkettõ;
11. Bébai fiai hatszázhuszonhárom;
12. Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettõ;
13. Adónikám fiai hatszázhatvanhat;
14. Bigvai fiai kétezerötvenhat;
15. Ádin fiai négyszázötvennégy;
16. Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;
17. Bésai fiai háromszázhuszonhárom;
18. Jórá fiai száztizenkettõ;
19. Hásum fiai kétszázhuszonhárom;
20. Gibbár fiai kilenczvenöt;
21. Bethlehem fiai százhuszonhárom;
22. Netófah férfiai ötvenhat;
23. Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;
24. Azmáveth fiai negyvenkettõ;
25. Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;
26. Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;
27. Mikmás férfiai százhuszonkettõ;
28. Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;
29. Nebó fiai ötvenkettõ;
30. Magbis fiai százötvenhat;
31. A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
32. Hárim fiai háromszázhúsz;
33. Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;
34. Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;
35. Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;
36. A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom;
37. Immér fiai ezerötvenkettõ;
38. Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;
39. Hárim fiai ezertizenhét;
40. A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.
41. Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;
42. A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.
43. A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai;
44. Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,
45. Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,
46. Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,
47. Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,
48. Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,
49. Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,
50. Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai.
51. Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
52. Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
53. Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,
54. Nesiah fiai, Hatifa fiai;
55. Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai,
56. Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
57. Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.
58. Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettõ.
59. És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán- Immérbõl, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:
60. Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettõ.
61. És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevérõl nevezteték;
62. Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;
63. És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal.
64. Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.
65. Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek száma hétezerháromszázharminczhét - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan.
66. Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;
67. Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.
68. A családfõk közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az õ helyén;
69. Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.
70. És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.

  Ezra (2/10)