2Samuel (22/24)  

1. Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá õt minden ellenségeinek kezébõl, és a Saul kezébõl.
2. És monda: Az Úr az én kõsziklám és kõváram, és szabadítóm nékem.
3. Az Isten az én erõsségem, õ benne bízom én.
4. Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó;
5. Mert halál hullámai vettek engem körül,
6. A pokol kötelei vettek körül,
7. Szükségemben az Urat hívtam,
8. Akkor rengett és remegett a föld,
9. Füst szállt fel orrából,
10. Lehajtá az eget és leszállt,
11. A Khérubon ment és röpült,
12. Sötétségbõl maga körül sátrakat emelt,
13. Az elõtte levõ fényességbõl
14. És dörgött az égbõl az Úr,
15. Ellövé nyilait és szétszórta azokat,
16. És meglátszottak a tenger örvényei,
17. Lenyúlt a magasságból és felvett engem,
18. Hatalmas ellenségimtõl megszabadított engem;
19. Reámtörtek nyomorúságom napján,
20. Tágas helyre vitt ki engem,
21. Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint,
22. Mert megõriztem az Úrnak utait,
23. Mert ítéletei mind elõttem vannak,
24. Tökéletes voltam elõtte, s õrizkedtem rosszaságomtól.
25. Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint,
26. Az irgalmashoz irgalmas vagy,
27. A tisztához tiszta vagy,
28. Segítesz a nyomorult népen,
29. Mert te vagy az én szövétnekem, Uram,
30. Mert veled harczi seregen is átfutok,
31. Az Istennek útja tökéletes;
32. Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül?
33. Isten az én erõs kõváram,
34. Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé,
35. Kezeimet harczra tanítja,
36. Idvességednek paizsát adtad nékem,
37. Lépéseimet kiszélesítetted alattam.
38. Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom õket,
39. Megsemmisítem, eltiprom õket, hogy fel nem kelhetnek,
40. Mert te erõvel öveztél fel engem a harczra,
41. Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem,
42. Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa,
43. Szétmorzsolom õket, mint a föld porát,
44. Megmentettél népemnek pártoskodásaitól,
45. Idegen fiak hizelkednek nékem,
46. Idegen fiak elcsüggednek,
47. Él az Úr és áldott az én kõsziklám.
48. Isten az, ki bosszút áll értem,
49. Ki megment engem ellenségeimtõl,
50. Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között,
51. Nagy segítséget ad az õ királyának,

  2Samuel (22/24)