1Chronicles (7/29)  

1. Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.
2. Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az õ atyjaiknak családjaiban. A Thóla [fiai] erõs hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala.
3. Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind fõemberek valának.
4. És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és [sok] fiuk [is].
5. Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erõs hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestõl.
6. Benjámin [fiai:] Bela, Béker és Jediáel, hárman.
7. Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt fõember az õ nemzetségökben, erõs hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának.
8. Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.
9. Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erõs hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.
10. Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.
11. Ezek mind Jédiáel fiai, családfõk, erõs hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.
12. Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.
13. Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.
14. Manasse fiai: Aszriel, kit szüle [az õ felesége.] Az õ ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.
15. Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak.
16. Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.
17. Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.
18. Az õ huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.
19. Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.
20. Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.
21. Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.
22. Efraim azért, az õ atyjok sokáig siratá õket, a kihez elmennek vala az õ atyjafiai, és õt vigasztalják vala.
23. Beméne azért az õ feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az õ házában.
24. Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felsõ Bethoront és Uzen-Seérát építé.
25. Réfah is az õ fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.
26. Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.
27. Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.
28. Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezõvárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezõvárosai, Sikem és ennek mezõvárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezõvárosokig;
29. És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezõvárosai, Thaanák és ennek mezõvárosai, Megiddó és ennek mezõvárosai, Dór és ennek mezõvárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.
30. Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az õ hugok.
31. Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt.
32. Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az õ hugokat.
33. Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.
34. Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.
35. Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.
36. Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.
37. Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.
38. Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.
39. Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.
40. Ezek mind Áser fiai, családfõk, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az õ nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.

  1Chronicles (7/29)