1Chronicles (25/29)  

1. Dávid és a sereg fõvezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra [rendeltettek,] az õ szolgálatuk szerint:
2. Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.
3. A Jédutun [fiai] közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia [és] [Simei,] hatan cziterával az õ atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.
4. A Hémán [fiai] közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.
5. Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a [hatalom] szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.
6. Ezek mindnyájan az õ atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.
7. Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.
8. És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.
9. És esék az elsõ sors az Asáf [fiára,] Józsefre; Gedáliára a második. Õ és testvérei tizenketten valának.
10. A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
11. Negyedik Jisrire [esék], kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
12. Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
13. Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
14. Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
15. Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
16. Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
17. Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
18. Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
19. Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
20. Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
21. Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
22. Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
23. Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
24. Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
25. Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
26. Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
27. Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
28. Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
29. Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
30. Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
31. Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

  1Chronicles (25/29)