1Chronicles (11/29)  

1. És gyûlének az Izráeliták mindnyájan Dávidhoz Hebronba, mondván: Ímé mi a te csontod és a te tested vagyunk;
2. Ezelõtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, a ki az Izráelt ki- és bevezetéd, és ezt mondotta a te Urad Istened néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te leszel vezér az én népemen, az Izráelen.
3. Elmenének azért mindnyájan az Izráel vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget tõn Dávid velök Hebronban az Úr elõtt; és királylyá kenték Dávidot Izráel felett, az Úrnak Sámuel által való beszéde szerint.
4. Elméne akkor Dávid és az egész Izráel Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai).
5. És mondának Jebus lakói Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa;
6. Mert ezt mondotta vala Dávid: A ki legelõször egy Jebuzeust levág, elõljáró és vezér legyen. Felméne azért legelõször Joáb, a Séruja fia; és lõn elõljáróvá.
7. Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának.
8. És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül; Joáb pedig megépíté a városnak maradékát.
9. És folytonosan emelkedék Dávid; mert a Seregek Ura vala õ vele.
10. Ezek pedig a hõsök elõljárói, a kik Dávid mellett valának, a kik erõsen forgolódának vele az õ királyságáért egész Izráellel, hogy királylyá válaszszák õt Izráel felett, az Úr beszéde szerint.
11. Ezek számszerint a hõsök, a kik Dávid körül valának: Jásobeám, Hakhmoni fia, a harmincznak elõljárója; ez emelte vala fel az õ kopjáját háromszáz ellen, a kiket egyszerre megsebesíte.
12. Ezután Eleázár, az Ahóhita Dódó fia; a ki a három hõs közül [egy] vala.
13. Õ vala Dáviddal Pasdamimban, a hová összegyûlének a Filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a Filiszteusok elõl.
14. De õk megállának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverék a Filiszteusokat, és az Úr megszabadítá õket nagy szabadítással.
15. Továbbá, mikor alámentek hárman a harmincz fõember közül Dávidhoz, a kõsziklához, az Adullám barlangjába; a Filiszteusok pedig tábort járának a Réfaim völgyben.
16. (Dávid az erõsségben vala akkor, a Filiszteusok hada pedig Bethlehemnél.)
17. Kivána Dávid [vizet,] és monda: Óh, ki adhatna nékem innom a Bethlehem kapuja elõtt való forrásnak vizébõl!
18. Akkor keresztülvágták magokat hárman a Filiszteusok táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, mely a kapu elõtt vala, és felvivék, és menének Dávidhoz; de Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az Úrnak.
19. És monda: Távoztassa el tõlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném. Avagy e férfiaknak vérét igyam-é meg, a kik életöket halálra vetették? Mert õk ezt életök veszedelmével hozták. És [semmiképen] nem akara inni. Ezt cselekedé a három hõs.
20. És Abisai, a Joáb testvére vala e háromnak elõljárója; õ ragadott vala dárdát háromszáz ellen, [a kiket] megsebesíte; és õ volt a leghíresebb a három között.
21. A három közül a kettõnél híresebb vala, azért volt azok elõljárója; de azért [egymaga] még sem ért föl a hárommal.
22. Benája, a Jojada fia, vitéz férfiúnak fia Kabséelbõl, a ki nagy dolgokat cselekedék; õ ölte meg Moáb két oroszlánját, és õ méne alá a verembe, s ölte meg az oroszlánt, mikor havas idõ volt.
23. Ugyanez ölé meg az Égyiptombeli férfit, akinek magassága öt sing volt, és oly dárda vala az Égyiptombeli férfiú kezében, mint a szövõ zugoly. Szembeszálla vele egy pálczával, s kiragadá az Égyiptombeli ember kezébõl a dárdát, és saját dárdájával általveré.
24. Ezeket cselekedte Benája, a Jojada fia, a ki híres vala a három hõs között.
25. Híres vala õ a harmincz között, de azzal a hárommal nem ért fel. És elõljáróvá tevé õt Dávid a tanácsosok között.
26. A seregnek pedig [ezek] vitézei: Asael, a Joáb testvére; Elhanán, Dódónak fia, ki Bethlehembeli vala.
27. Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles,
28. Tékoabeli Hira, Ikkés fia, Anatótbeli Abiézer,
29. Húsatbeli Sibbékai, Ahóhitbeli Hirai.
30. Nétofátbeli Maharai, Nétofátbeli Héled, Bahána fia;
31. Ittai, Ribai fia, a Benjámin fiainak Gibea városából való; Pirátonbeli Benája;
32. Húrai, a Gaás völgyébõl való; Arbátbeli Abiel;
33. Baharumi Azmávet, Saálbonitbeli Eliáhba;
34. Gisonbeli Hásem fiai: Jonathán, Hararitbeli Ságé fia.
35. Hararitbeli Ahiám, Sákár fia; Elifál, Úr fia,
36. Mekerátbeli Héfer, Pélonbeli Ahija,
37. Kármelbõl való Hésró, Naárai, Ezbái fia,
38. Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri fia;
39. Sélek, Ammon nemzetségébõl való; Berótbeli Naárai, Joábnak, a ki Séruja fia vala, fegyverhordozója;
40. Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb,
41. Hitteus Uriás, Zabád, Ahlai fia;
42. Hadina, a Rúben nemzetségébõl való Siza fia, ki a Rúbeniták elõljárója vala, és vele harminczan valának.
43. Hanán, Maaka fia, és Mitnibeli Jósafát,
44. Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel, Aroerbeli Hótám fiai.
45. Jidiháel, Simri fia, és az õ testvére, Joha, Tisibeli.
46. Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia, Elnaám fia, és Jitma, Moáb nemzetségébõl való.
47. Eliel és Obed és Jaásiel, Mésóbájából valók.

  1Chronicles (11/29)