Zechariah (13/14)  

1. "Chu ni chun Davida sungkuo le Jerusalema chenghai suolna le tirdakumnahai chu sawp faina dingin tui hung luong suok a tih.
2. "Chu ni chun milem hming an lam hlakhai chu a rama inthokin sukbo ka ta, hriet zing ni ta naw ni hai" ti hi Iengkim LALPA thu suok a nih. "Zawlneia insalhai le thlarau tirdakumhai chu a rama inthokin la hmang ka tih.
3. Tu khomin thu an la hril lawk rop a ni chun, a hringtu nu le pahai chun, 'LALPA hminga khel i hril leiin i thi ding a nih' ting an ta, thu a hril lawk lai ngei chun a hringtu nu le pahai ngeiin sun hlum an tih.
4. "Chu pha chun chuong zawlneihai chun inlarna an hmu chu inzapui tang an ta, mi hlemna dingin zawlnei korfuol inhmul dem dum hak ta bok naw ni hai.
5. Zawlnei ka ni nawh. Lo nei mi ka ni a, ka tleirawla inthoka lo sin thawa fak zong hlak mi hrim ka nih' ting an tih.
6. Chun, miin, 'I panga hliemna serhai kha teh?' tia an indon chun, 'Ka ruolhai inah ka changsuola a nih' tiin don a tih.
7. Iengkim LALPAN hieng hin a tih:"Aw kawlhnam, har rawh,Ka berampu laka chun har rawh, Ka sangawizawnpui laka chun.Berampu chu sat hlum la,Beram ruol chu indar an ta,A tehai chungah kut thlak ka tih.
8. Hmun thuma thea hmun hni chu,A ram pumah thi hmang an ta,Hmun thumna chu hla ning an tih.
9. Anni chu meiah fieng ka ta,Tangkaruo angin thlit fim ka ta,Rangkachak angin fieng ka tih. Ka hming hung lam tang an ta,Anni chu lo don ka ta,"Ka mihai an nih" ti tang ka ta,"LALPA chu kan Pathien a nih"Tiin mi ko ve tang an tih."

  Zechariah (13/14)