Romans (13/16)  

1. Mi tinin an chunga roreltuhai thu awi raw hai se. Pathien ruot loin roreltu an um thei nawh. Tuta roreltuhai khom hi Pathien ruot an nih.
2. Chuleiin, roreltu dodaltu taphot chun Pathien ruot a dodal a na, a dodaltu chun a chungah hremna intlungtir a tih.
3. Roreltuhai chu thil tha thawtuhai ta dingin an tium naw a, thil tha naw thawtuhai ta ding ruok chun an tium a nih. Roreltu ti loa um i nuom am? Thil tha thaw la, inpak hlawng i tih.
4. Roreltu chu i thatna dinga Pathien rongbawltu a ni si a. Thil suol i thaw ruok chun ti hle rawh, nuoma kawlhnam chawi mei mei a ni nawh! Pathien rongbawltu a ni a, thil suol thawtuhai hremtu a nih.
5. Chuleiin, hrem ti lei ni loin, i sie le tha hrietna lei khomin thuneituhai thu chu i zawm ding a nih.
6. Chuong chu a ni leiin sie khom in chawi hlak. Thuneituhai chu Pathien rongbawltu an na, an hun po po rorelna sina inhmang an nih.
7. Tu chunga khom bat in nei chun tlak unla, leiman in bat chun pe unla, sie chawi ding a ni leh chawi unla, inza ding chu inza unla, chawimawi ding chu chawimawi ro.
8. Inhmangai tuona ngot naw chu tu thil khom bat naw ro. Mani mihriempui hmangaitu chun Dan a hraw kim tah a nih.
9. Hieng 'uire naw, tuol that naw, inru naw, inhnar naw' ti le thupek dang hrim hrim hi 'Nangma i'n hmangai angin i venghai hmangai rawh" ti hin a fun khawm vong a nih.
10. Hmangainain khuo le venghai poi a tawk ngai nawh. Chuleiin, hmangaina hi Dan hraw kimna a nih.
11. Chu bakah, tu lai thil umzie hi in hriet a, inhai ta dingin thang har a hun tah takzet a nih, ei ring tir lai nek khan tuhin ei sandamna chu a hnai lem ta si a.
12. Zan hi a bo vang vang tah a, khuo a var ding a ni tah. Chuleiin, thim thilthawhai chu bansanin var thuom inbel ei tiu.
13. Nuom chena inrui chiri loin, zauthau le indit hmanga um loin, innghirngho le inthik tuo bok loin, sun vara umhai angin inzaum takin um ei tiu.
14. Lalpa Isu Kristaa chun inthuom lem unla, in tisa chaknahai chu sukpuitling tum hrim hrim naw ro.

  Romans (13/16)