Revelation (8/22)  

1. Inchikna suoi pasarina a hang hong chun dar chenve lai van a re thup a.
2. Pathien hmaa ngir vantirko pasari ka hmu a, tawtawrawt pasari an pek a.
3. Lalthungpha hmaa rangkachak maicham bula chun vantirko dang, rangkachak berbu chawi a hung ngir a, mi thienghlim po po tongtaina le maichama inhlan ding rimtui an pek teu a.
4. Vantirko kuta inthoka rimtui raw khu chu mi thienghlimhai tongtaina le chun Pathien hmaah a'n z�m tung a.
5. Chu zoah, vantirko chun rimtui rawna berbu chu a lak a, maichama meiling chu berbu sipin a luok a, hnuoiah a bun thlak a. Chuongchun, van a hung inrum dur dur a, rawl nasa tak a hung suok a, kawl a'n lep zuk zuk a, lir a hung inhning a.
6. Chun, vantirko pasarihai chun tawtawrawt an chawi seng chu mut dingin an inring a.
7. A hmasa tak chun a hang mut a, riel le mei, thisen le inpol chu hnuoiah an pei thlak a; hnuoi hmun thuma thea hmun khat le thing hmun thuma thea hmun khat a kang hmang a, hlohna hring po po khom a kang hmang vong bok a.
8. Vantirko pahnina chun a hang mut a, tlang lien tak ang, kang puot puot chu tuifinrietah an pei thlak a.
9. Tuifinriet hmun thuma thea hmun khat chu thisenah a hung inchang a; tuifinrieta cheng thilhring po po hmun thuma thea hmun khat chu an thi a, long khom hmun thuma thea hmun khat chu a se vong bok a.
10. Vantirko pathumna chun a hang mut a, arasi lien tak, meiser anga chok hlut hlut hi vana inthokin vadungpui le vadungted hmun thuma thea hmun khat chunga chun a hung tla a.
11. Chu arasi hming chu 'Khakna' a nih. Chu chun tui hmun thuma thea hmun khat chu a sukkha a, a kha taluo leiin tui a khakna hmuna mi tam tak chu an thi a.
12. Vantirko palina chun a hang mut a, nisa hmun thuma thea hmun khat, thla hmun thuma thea hmun khat le arasi hmun thuma thea hmun khat chu a deng a, hmun thuma thea hmun khat seng chu a'n thim ta vong a, hnuoi hmun thuma thea hmun khatin ni var a hmu ta naw a, zan khomin chuong ang bokin.
13. Ka hang en a, vanlaizawlah mupui a hung vuong a, "Vantirko dang pathumin an tawtawrawt an mut pha chun hnuoia chenghai ta dingin a va rapthlak awm de! a va rapthlak awm de! a va rapthlak awm de!" tiin a'n hram tuor tuor a.

  Revelation (8/22)