Revelation (22/22)    

1. Chun, hringna tui vadung, krustal lung anga fim, Pathien le Beramte lalthungphaa inthoka hung luong suok, khawpui kotthler lailung taka luong chu a mi'n entir a.
2. Vadung kam tuoka chun Hringna Thing chi hrang hrang sawmpahnih, thla kipa ra a um a, a hnahai chu hnam tin damna a nih.
3. Tongsephur hrim um nawk ta naw ni a, chu taka chun Pathien le Beramte lalthungpha innghat lem a ta, a siehlawhai chun a rong bawl an ta,
4. a hmel hmu zing tang an ta, a hming chu an bawkah chuong a tih.
5. Zan um nawk ta naw ni a, khawnvar var le nisa var ngai ta naw ni hai a, Lalpa Pathien chun anni chu a en ding a ni si a. chatuon chatuonin inlal an tih.
6. Vantirko chun, "Hieng thu hi a ringumin a'n dik a nih. Lalpa Pathien, a thlaraua zawlneihai inthuoma thu hriltu chun thil hung tlung vak dinghai chu a siehlaw kuomah inentir dingin a vantirko a hung tir a nih.
7. Ngai ta, ka hung vak ding a nih. Hi lekhabua hrillawkna thu zawmtu chu a hamtha" tiin a mi hril a.
8. Kei Johan hi hieng thilhai hretu le hmutu chu ka nih. Chuong thilhai hrie a, ka hmu phing leh a mi'n entirtu vantirko ke bula chun chawibiek dingin ka bokkhup a.
9. Ama chun, "Khang khan thaw naw rawh, kei chu i siehlaw chanpui, zawlneihai le lekhabu thu zawmtuhai siehlaw chanpui ve el ka ni hi. Pathien chawibiek lem rawh" a ta.
10. Ama chun ka kuomah "Hi lekhabua hrillawknahai hi ip naw rawh, a hun chu a hung tlung tep ta si a.
11. Suol thawtu chu suol zom pei sien, mi tirdakum chu tirdakumin um pei sien, thil indik thawtu chun thaw pei sien, mi thienghlim chu thienghlim pei raw se.
12. Ngai ta, ka hung vak ding a nih; mi tin an thilthaw ang peia pek ding lawmman ka kuomah a um.
13. Kei hi Alfa le Omega, a hmasa tak le a nuhnung tak, a bul le a tawp chu ka nih.
14. Mani thuom sawpfaihai chu an hamtha ie, khawpui sungah lutin hringna thing chu an tlan thei ding a ni si a.
15. Uik hai, dawithiem hai, inngai ching hai, tuol that hai, milem be hai, khel hril inhoi ti le ching hai po po chu tuolah um an tih.
16. "Kei Isu hin hieng thu hi kohranhai inhriettir dingin ka vantirko ka hung tir a ni hih; Davida Tobul le a Thla, Sikhawvar var tak chu ka nih" a ta.
17. Thlarau le mo chun, "Hung rawh" an ta. A hre taphot chun "Hung rawh" ti raw se. Dangchar taphot chu hung sien, a dawn nuom taphotin a thlawnin hringna tui hung dawn raw se.
18. Hi lekhabua hrillawkna thu hre taphot chun hieng thuhai hi poisa dingin ka'n hriettir: Tu khomin hieng thu hi a belsa chun hi lekhabua hremna ziekhai hi a chungah Pathienin belsa veng a tih.
19. Tu khomin hi lekhabua hrillawkna thuhai hi a lak hmang chun hi lekhabua ziek hringna thinga mi le khaw thienghlima a chan chu Pathienin la hmang veng a tih.
20. Hieng thu puongtu hin, "A nih, ka hung vak ding an tah" a ta. Amen. Hung el ta la, Lalpa Isu.
21. Lalpa Isu lunginsietna chu Pathien mihai kuomah um raw se. Amen.

  Revelation (22/22)