Revelation (19/22)  

1. Chu hnunga chun vanah mipui tam tak khek thuop thuop ri ang ka hriet a:"Halleluia!Sandamna le ropuina hai,Thilthawtheina po po chu,Ei Pathien t� vong a na,
2. A rorel indikin a fel.Nawchizor hmingthang tak el,Mi zawl thluk a thiem leiaKhawvel sukporchetu chu,Thiem naw hung inchangtirin,A siehlawhai thisen phuba,A chungah a lak tah a nih"an ta.
3. "Halleluia! A kang khu chu,Chatuonin khu tung a tih" an ti nawk a.
4. Upa sawmhni pali le thilhring palihai chu an bokkhup a, "Amen, Halleluia!" tiin lalthungphaa thung Pathien chu an chawibiek a.
5. Chun, lalthungphaa inthoka rawl hung suok chun, "Nangni a siehlaw po pohai, A lien, a chin, ama tituhai, Ei Pathien hi inpak ro"a hung ta.
6. Chun, mipui tam tak rawl ang, tuifinriet insok ri hum hum ang le vaninrum ri dur dur ang ri ka hriet a, "Halleluia!Ei Lalpa Iengkim Pathienin ro a rel ie,
7. Hlima lawmin chawimawi ei tiu,Beramte nuhmei nei a hun tah a,A mo ding khom a'n pei tah a,
8. Puon zai inhmi, var inthieng,Inbel dingin a'n pek tah"tiin. (Puon zai inhmi chu mi thienghlimhai thil fel thaw aiawa ngir a nih.)
9. Chun, vantirko chun ka kuomah, "Ziek rawh. Beramte inneina ruoi kil dinga fielhai chu an hamtha" a ta. "Hieng thu hi Pathien thudik a nih" a ti bok a.
10. Chu phing leh chawibiek dingin a ke bulah ka bokkhup a, ama chun, "Khang khan thaw naw rawh. Kei chu nang le i unauhai ang boka Isu pomtu, in unau le siehlaw chanpui ka ni hih. Pathien chawibiek lem rawh. Isu thu hung inhriettir hi thu hriltu thlarau dong chu a nih" a ta.
11. Chun, van a hung inhong a, sakor var ka hmu a, a chunga chuong chu Ringum le Indik tiin an koa, ama chun indiknain ro a rel a, ral a do bok a.
12. A mit chu meichok inhlap ang a ni a, a lua chun lallukhum tam tak a khum a, tu khom hriet lo, ama chauin a hriet hming ziek a put a.
13. Thisena inchie tah zakaw fuol a hak a, a hming chu 'Pathien Thu' a nih.
14. Van sipai ruol, puon zai inhmi var inthieng taka inthuomhai chun sakor chunga chuongin a hnung an zui a.
15. A baua inthok chun kawlhnam ngei tak a hung suok a, chu chun hnamhai tukdol a ta, thirhmolin an chungah ro rel a ta, Iengkim Pathien lungsenna nasa tak sawrna khura chun sir sawr tawl a tih.
16. A korfuol le a malpuia chun, "Lalhai Lal le hotuhai Hotu" ti a'n ziek a.
17. Chun, vantirko pakhat, nisaa ngir ka hmu a. Ama chun vanlaizawla vate vuong hlak po po kuoma chun rawl inring takin, "Pathien ruoi ropui kil dingin hung inkhawm ro.
18. Lalhai sa dam, sipai hotuhai sa dam, mi ropuihai sa dam, sakor le a chunga chuonghai sa dam, mi chi tinreng bawi le bawi lo, a chin a lien sa dam in fak ding annawm" tiin a khek a.
19. Sahrang le hnuoi lalhai chu an sipaihai leh sakor var chunga chuong le a sipaihai chu bei dingin an inhawr khawm ka hmu a.
20. Sahrang chu an man a, ama aia thil mak thaw hlaktu zawlnei tehlem khom chu an man bok a. Chu zawlnei chun thil mak thawin sahrang nambar puttuhai le a lim betuhai chu a hlem hlak a nih. An pahni chun a hringin kata chok meidila chun an pei a.
21. Sakor chunga chuong baua inthoka kawlhnam hung suok chun mi danghai chu an that a; vatehai chun tlai takin an sa chu an tlan a.

  Revelation (19/22)