Revelation (17/22)  

1. Berbu pasari chawi vantirko pasari laia pakhat chu a hung a, a mi hung biek a. "Hung ta, tui tam tak chunga thung nawchizor hmingthang tak chunga hremna chu inhmutir ka ti che.
2. Hnuoia lalhai chun an zalpui a, hnuoia chenghai khom inngai a chingna uoiin chun a hrai rui hlak" a ta.
3. Vantirko chun Thlarauin thlalerah a mi thuoi a, chun sahrang sen lar chunga chuong nuhmei ka hmu a. Sahrang chun lu sari le ki sawm a nei a, a pum chun Pathien hrilsietna hming a rang buoi a.
4. Nuhmei chu rong sen duk le sen larin a'n thuom a, a'n cheina rangkachak le lung man tam le tuikeplung chu a par chuoi a. A kutin rangkachak no, thil tirdakum le inngaina porchea sung sip, a chawi a.
5. A bawka chun hieng ang hin a hming a chuong a:NU MAKBABULON KHAW ROPUINAWCHIZORHAI NUKHAWVEL SUKPORCHeTU.
6. Chu nu chu mi thienghlimhai thisen le Isu thu an inhriettir leia martar changhai thisena inruiin ka hmu a. Ama ka hmu chun mak ka ti takzet a.
7. Vantirko chun, "Ieng leia mak i ti? Hi nu le a phurtu sahrang ki sari le lu sawm nei thuruk chu hril ka ti che.
8. Sahrang i hmu kha a um ta zet a, a um nawk ta naw a; khuorkhuruma inthokin hung suok nawk a ta, bohmangnaah lut a tih. Hnuoi le van siema inthok Hringna Bua hming chuong lo, hnuoia chenghai chun sahrang chu a um ta zet a, a um nawk ta naw a, a hung um nawk an hmu pha chun mak ting an tih.
9. Hi thu umzie hi man fu ding chun lungvar nei a ngai. Lu sari chu nuhmei thungna tlang pasari a ni a, lal pasari a ni bok.
10. Panga chu an thi tah a, pakhat chu a la um a, a dang chu a la um hri naw a, a hung um pha khom sawt naw te chauh um a tih.
11. Sahrang um ta zeta um nawk ta lo chu lal parietna a nih, pasarihai laia mi kha a ni bok; sienkhom sukbohmang ning a tih.
12. Ki sawm i hmu hai kha lal sawm, lalna la chang hri lohai an na, darkar khat sung chauh sahrang leh lal thuneina nei an tih.
13. Inthukopin, an thuneina le thilthawtheina chu sahrang kuomah peng an tih.
14. Anni chun Beramte chu do an ta, sienkhom Beramte chun hneng a tih. A hnung zuitu, a ko le a thlang, mi ringumhai leh anni chu hneng a tih, ama chu lalhai Lal, laltakhai Laltak a ni si a" a ta.
15. Ama bok chun ka kuomah, "Nawchizor inthungna tui tam tak i hmu kha mi hai, mipui hai, hnam hai le tong hrang hrang hai chu an nih.
16. I sahrang hmu le a ki sawmhai chun nawchizor chu theidang an ta, a nei po po suktlaran an ta, saruokin siem an ta, a sa fang an ta, meiah raw hmang an tih.
17. Pathienin a thaw tum a hlenna dingin an lungril a hne a, Pathien thu a tlung kim hmakhat chu sahrang kuomah an thuneina pek a'n remtitir a nih.
18. I nuhmei hmu kha khawpui ropui, hnuoia lalhai chunga roreltu chu a nih" a ta.

  Revelation (17/22)