Revelation (14/22)  

1. Chun, ka hang en a, ngai ta, Zion Tlanga Beramte ngir ka hmu a, a bula chun a hming le a Pa hming an bawka inziek mi nuoikhat singli le sangli an ngir a.
2. Vana inthok chun tuipui insok ri hum hum le vaninrum dur dur ri ang ka hriet a. Ka ri hriet chu tingtang tumtuhaiin an tingtang an tum ri ang a na.
3. Lalthungpha hmaa le thilhring pali le upahai hmaa chun hla thar an sak a, chu hla chu hnuoia inthoka intlan tah mi nuoikhat singli le sanglihai chauh naw chun tu khomin an zawm ve thei nawh.
4. Chuong mihai chu nuhmei laka insukporche ve lo, mi invong thienghlim, Beramte fena taphota zuituhai, mihriem laia inthoka intlan suok, Beramte le Pathien ta dinga ra hmasa tak inhlana umhai chu an nih.
5. Khel an hril ngai naw a, hmelhemna an nei bok nawh.
6. Chun, hnuoia cheng po po, hnam tin, chi tin, tong tin le mi tin kuoma chatuon Chanchin Tha tlanginsampui dinga van laizawla vantirko dang vuong ka hmu a.
7. Ama chun rawl inring takin, "Pathien ti unla, chawimawi ro, a rorel hun chu a hung tlung ta si a; van hai, hnuoi hai, tuifinriet hai le tuihnar hai siemtu chu chawibiek ro" a ta.
8. Vantirko pahnihna chun a hung zui a, "A tlawm tah! Babulon khaw ropui, a mi dit chingna uoiin hrat tak, hnam tin indawntira dawi vet hlaktu chu, a tlawm tah, a tlawm tah" a ta.
9. Vantirko pathumna chun anni chu a hung zui a, inring takin, "Tu khom sahrang le a lim chu bie a, an bawk amanih an kut amania inchikna suoi chuong taphot chun,
10. Pathien lungsenna uoiin fir, a lungsenna noa sung sip chu dawn an ta, Beramte le vantirko thienghlimhai mithmua ngei kata chok meiah hremin um an tih.
11. Anni hremna mei chu chatuonin khu tung a ta; sahrang le a lim betuhai le a hming inchikna puttuhai hremna chun tawpintai hrim nei naw nih" tiin a khek a.
12. Hi taka hin mi thienghlim, Pathien thupek leia Isu ring tlattuhai ta dingin tuorsel a tulzie a suklang.
13. Chun, vana inthoka rawlin, "Hieng hin ziek rawh: Tuta inthoka Lalpaa thihai chu an hamtha" a ti ka hriet a. Thlarau chun, "A ni ngei, an sin inrimnahai chu chawlsan tang an ta, an thilthawhai chun a zui ding a ni si a" a lo ti a.
14. Ka hang en a, ngai ta, sum var ka hmu a, a chunga chun mihriem naupa ang hi a thung a, rangkachak lallukhum a khum a, kawite ngei tak a chawi bok a.
15. Tempula inthok chun vantirko dang a hung suok a, sum chunga inthung kuoma chun rawl inring takin, "I kawite kha phor la, at rawh, bu lak a hun ta a, hnuoia bu a ngui zo tah" a ta.
16. Chuongchun, sum chunga thung chun a kawite chu hnuoi chungah a vai a, hnuoia bu chu sik a ni tah a.
17. Vana tempula inthok chun vantirko dang a hung suok a, ama khom chun kawite ngei tak a chawi a.
18. Vantirko dang, mei chunga thuneitu, maichama inthokin a hung suok bok a, kawite ngei tak chawitu kuoma chun rawl inring takin, "I kawite ngei tak kha phor la, hnuoia grep bawrhai khu a hmin tuo ta a, zu lo rawh" a ta.
19. Chuongchun, vantirko chun a kawite chu hnuoi chungah a vai a, grep ra bawrhai chu a at khawm a, Pathien lungsenna khurpuia sawr dingin a deng lut a.
20. Khawpui puo tienga grep sawrna khura chun grep chu a sir sawr a, grep sawrna khura inthok chun thisen, ring chena inthuk, kilometar zathum vel dapin a hung luong suok ta nguoi nguoi a.

  Revelation (14/22)