Revelation (13/22)  

1. Chun, sahrang, ki sawm le lu sari nei, tuifinrieta inthoka hung suok ka hmu a, a kia chun lallukhum sawm a um a, a lu kipa chun Pathien hrilsietna hming a chuong a.
2. Ka sahrang hmu chun keite ang sien khom a ke chu savom ke ang le a bau chu sakeibaknei bau ang a ni thung. Dragon chun a thilthawtheina hai, a lalthungpha hai le a thuneina insang tak hai chu sahrang a pek a.
3. Sahrang lu pakhat chu thipui thei hiel khopin a hliem a, sienkhom a hliem chu a hung dam nawk a. Khawvel mi po poin mak an ti hle a, sahrang chu an zui huoi huoi a.
4. Sahrang kuoma thuneina a pek lei chun dragon chu mi tinin chibai an buk a, sahrang khom chu bein, "Sahrang ang hi tu am an um a? Tuin am do thei a ta?" an ta.
5. Thla sawmli le pahni sung uongthuong taka Pathien hrilsiea bau phong theina le dutawka a thuneina chelek theina chu sahrang kuomah an pek a.
6. Chuongchun, Pathien hrilsein bau a phong a, a hming, a chengna hmun le vana chenghai po po chu a a hrilsiet a.
7. Mi thienghlimhai a do le a hne chu phal a na, chi tin, mi tin, tong tin le hnam tin chunga thu nei theina pek a ni bok a.
8. Khawvel siem laia that tah Beramte Hringna Lekhabua hming chuonghai chauh naw chun khawvel mi po poin ama chu chibai buk an tih.
9. Tu khom hriet theina dinga na nei chun ngaithla ngun raw se.
10. Sala intang ding chu salah intang an ta, kawlhnama thi ding chu kawlhnama thatin um an tih; chu chun, mi thienghlimhai chu sel tak le ringum taka an um a tulzie a suklang.
11. Chun, sahrang dang, beram ki ang ki pahni nei, dragon anga tong si, hnuoia inthoka hung suok ka hmu a,
12. sahrang hmasa thuneina po po chu a chelek a, thipui khop hiel hliem nei sahrang dam nawk chu hnuoi le a sunga um po po a'n biektir a.
13. Chu sahrang chun thilmak a thaw teua, mihai mithmuah vana inthokin hnuoiah mei a ko thlak a,
14. sahrang hmasa hminga thil mak tam tak a thaw phalpek a ni lei chun mi po po a hlem a, kawlhnam be tuor sahrang dam nawk chawimawina dingin a lim chu a'n siemtir a.
15. Sahrang lim chu a hung tong theina ding le sahrang lim be nuom naw taphot chu a sukhlum theina dingin sahrang lim chu sukhring theina thu pek a na.
16. Sahrang chun mi po po, mi lien le mi chin, mi hausa le mi rethei, bawi le bawi naw hai khom an kut chang tieng amanih an bawk amaniah inchikna suoi a nampek a;
17. chuleiin, sahrang hming amanih, a hming nambar amanih inchikna put ve naw tu khomin thil inchawin zor thei naw ni hai.
18. Hi taka hin lungvar inthat a tul hle. A sut thiem chun sut sien la, a nambar chu mihriem nambar a ni si a. A nambar zat chu zaruk sawmruk paruk a nih.

  Revelation (13/22)