Revelation (12/22)  

1. Vanah inchikna mak tak a hung inlang a. Nisaa inthuom nuhmei, a kepha hnuoia thlap´┐Ż um le arasi sawmpahni chuong lallukhum khum chu a hung inlang a.
2. Ama chun nau a von a, nauhase tuorin a'n rum a.
3. Vanah inchikna dang, dragon sen lien tak, lu sari le ki sawm nei, lallukhum pasari khum, a hung inlang nawk a.
4. A mei chun arasi hmun thuma thea hmun khat chu vana inthokin a vai thlak a, hnuoiah a the thlak vong a. Nau a nei phaa lo dol el dingin nuhmei nauhase hmaa chun a'n chan run a.
5. Hnamhaih chunga thirtieng hmanga roreltu ding nau pasal a nei a, a nau chu Pathien le a lalthungpha hmaa chun lak tungin a um ta dai a.
6. Nuhmei chu Pathienin thlalera hmun a buotsaia chun ni sangkhat zahni sawmruk sung chawma um dingin a tlan hmang a.
7. Vana chun indona a hung um a, Mikael le a rawi vantirkohai chun dragon chu an do a, dragon le a rawihai chun an do let ve a.
8. Dragon chun a hne naw a, vana a hmun chu an chan tah a nih.
9. Dragon lien tak, rulpui hreu, Diebol le Setan an ti, khawvel pumpui hlemtu chu an pei suok a, a rawihai leh hnuoiah an pei thlak a.
10. Chun, vana inthokin rawl inring takin, "Tu zet hin chu ei Pathienin,A mi lo sansuok tah a nih.A thilthawtheizie, inlalzie,Kristain thu a neizie chuA hung inlang tah a nih.Ei Pathien hmaa sun-zana Ei unauhai hek hlaktu chu,Pei thlakin a lo um tah.
11. Beramte thisen lei leA thu an puong dar leiin,Hnena chu an chang ta a;An nun chen khom chan huomin,Thi hrim hrim an ti si nawh.
12. Van le a sunga chenghai,Chu lei chun hlimin lawm ro;Hnuoi le tuifinriet ruok chu,In chung a va hang pik ngei!Diebol ngei chu in kuomahPei thlakin a um ta si a;Hun tawite a nei ti hrein,Lungsenin a sip a nih"tia an sak ri chu ka hriet a.
13. Hnuoia pei thlak a nih ti Dragon-in a hriet chun nau pasal neitu nuhmei chu a hnot thlur a.
14. Nuhmei chu Rulpui tawk phak loa a umna dinga buotsai thlalera chun a vuong lut theina dingin mupui lien tak thla khing hnih an pek a, chu taka chun kum thum le a chenve sung chu chawm an tih.
15. Nuhmei chu len hmang dingin rulpui chun vadungpui tui anga tam a baua inthokin tui a phu suok puot puot a.
16. Sienkhom, nuhmei chu hnuoiin a lo san a, a bau a ka a, dragonin a baua a phu suok tui chu a lo dawt kang vong a.
17. Nuhmei chunga chun dragon chu a lungsen hle a, a thla la umhai, Pathien thupek zawm a, Isu thu ringum taka puong hlaktuhai chu do dingin a'n thok suok a. (18) Dragon chu tuifinriet kama chun a ngir run a.

  Revelation (12/22)