Revelation (11/22)  

1. Chun, inkhina, luong hmol ang an mi pek a."Fe la, Pathien tempul le maicham va'n khi la, a sunga chawibiektuhai chu tiem rawh.
2. Tempul inhuonna huong sung tuollai ruok chu Jentelhai kuoma pek a ni tah leiin inkhi sa naw rawh. Jentelhaiin khawpui thienghlim chu thla sawmli pahni sung sir deng an tih.
3. Nisienlakhom, ka thu hretu pahnihai chu saiip sila thu puong theina peng ka ta, ni sangkhat zahni sawmruk sung hril an tih" tiin a mi hril a.
4. Hieng mihai hi oliv thing pahni le khawnvar pahnih, hnuoi Lalpa hmaa ngir hlak chu an nih.
5. Anni chu tu khomin suknat an tum chun an baua inthoka mei hung suok chun an hmelmahai chu a kang hmang hlak. Chuong ang chun anni suknat tumtuhai chu thi ngei an tih.
6. Chuonghai chun thu an hril sung po chu ruo sur lo dinga van khar theina thu an nei a; tui khom thisenin an inchangtir thei a, an nuom hun hunah hnuoiah hripui tinreng an inlengtir thei bok a.
7. Thu an hril zo pha leh khuorkhuruma inthoka hung suok sahrang chun anni chu do a ta, hneng a ta, that a tih.
8. An ruong chu khaw ropui kotthlera chun zal a ta; chu khawpui chu an Lalpa an hemdena khuo a na, hming lemah Sodom le Aigupta tia ko a ni hlak.
9. Mi tin, chi tin, tong tin le hnam tina mihai chun an ruong chu ni thum le a chenve en huoi huoi an ta, phum phal naw ni hai.
10. Hieng zawlnei pahnihai leia an tuor nasat em leiin an thi chu hnuoia chenghai chun lawm an ta, insukhlimna siem an ta, thilpek inhlan tuo bok an tih.
11. Amiruokchu, ni thum le a chenve hnung chun Pathiena inthoka hringna thuok chu an sungah a hung lut a, an ngir suok el tah a, a hmutuhai pang chu a'n za hle a.
12. Chu zoah, vana inthokin rawl inring takin, "Hitaka hin hung tung ro" a hung ti a, chuongchun sumin van tieng an kai a, an hmelmahai chun an thlir thup a.
13. Chuong lai chun lir nasa takin a hung inhning a, khawpui hmun sawma thea hmun khat chu a chim a, mi sangsarih an thi a, a la damhai chun ti le thlabarin vana Pathien chu an chawimawi a.
14. Chungrikna pahnina chu a liem ta a, chungrikna pathumna chu a hung tlung vak ding a nih.
15. Vantirko pasarina chun a hang mut a, vana inthoka rawl hung suok chun, "Khawvel ram chu ei Lalpa le Krista ram a hung ni tah,Ama chun chatuonin ro rel a tih" tiin an khek dur dur a.
16. Upa sawmhni palihai, Pathien hmaa an lalthungphaa inthunghai chu Pathien hmaa bokkhupin,
17. "Lalpa, Iengkim Pathien,Um zing, um tah le la um ding,I theina ropui tak hmang a,Ro i hung rel tak leiin,Lawmin kan inpak che.
18. Hnamhaig chu an lungsen a,Chu chun i lung an suksen a;Mithihai ro i relpek ding ni,I siehlaw zawlnei le mi thienghlim hai,I hming inzatu a chin a lien,Lawmman i pek ding hun leHnuoi suksetuhai i suksiet hun chu,Tu hin a hung tlung tah hi"tiin an chawibiek a.
19. Chun, vana Pathien tempul chu an hong a, a sunga thuthlung bawm chu a hung inlang a, kawl a hung inlep zuk zuk a, rawl rapum tak a hung suok a, van a hung inrum dur dur a, riel a tla chur chur a.

  Revelation (11/22)