Psalms (97/150)  

1. LALPA chun ro a rel ie,Hnuoi hi lawmin hlim sien la,Thlierkarhai khom hlim raw se.
2. Sum le thim mupin a'n tuom,A lalthungpha nghatsan chu,Rorelna indik a nih.
3. A hmaa meichok lawn chun,A hmelmahai a lem zo.
4. A kawlphe'n khawvel a en,Hnuoiin a hmuh, a'n thin hawp.
5. Tlanghai chu khuoihlu angin,LALPA hmaah an zop thla,Hnuoi hmun tin LALPA hmaah.
6. Vanhan a felna an puong,Khawvela hnam po poin,A ropuizie chu an hmuh.
7. Milem betu po po leMilim hmang lo suongtuhai,Inzak takin a siem tawl.Ama be ro, pathienhai!
8. Zion-in a hriet, a lawm,Judai ram khaw tinhaiin,I rorelna thu hrein,An hlim nasa ngei, LALPA!
9. LALPA, hnuoi chung po poa,A Chunghnungtak nang i na,Pathien danghai i khum vong.
10. Suol theidatu taphot chun, LALPA chu a lawm hlak a,wA mi thienghlimhai vengin,Mi suol lakah a hum hlak.
11. Mi indikhai chunga chun,Ni eng mawi a'n zamtir a,Lungrila mi ngil ta di'n,Lawmna eng a'n zamtir hlak.
12. Aw, nangni mi indikhai,LALPAA chun lawm unla,A hming thienghlim inpak ro.

  Psalms (97/150)