Psalms (84/150)  

1. Iengkim LALPA, i chengna chu,A va hang mawi chuong ngei de aw!
2. LALPA, i tuolzawl hi ngaiin,Ka thla hi a'n uoi ngawi ngawi a,Pathien hring chu ngaia kurin,Ka taksa le lungril a'n rum.
3. Iengkim LALPA, ka Laltak leKa Pathien maicham vela chun,A tuihai op keuna dingin,Chongzong hmanin bu a nei a,Peleu khomin bu a sep hlak.
4. I in luma chengtuhai chu,An va hang hamtha lawm lawm de!An inpak tawp thei ngai naw che.
5. I hratnaa innghattuhai,Lungrila Zion tieng pana,Biekzintuhai chu an hamtha!
6. Bakao varuom hraw hai sien khom,Tuihnar hmunah a'n changtir a,Favang ruotui a'n tling puou hlak.
7. An kalchawi a zang tul tul hlak,Zion tlanga Pathien hmaa,An renga an inlang chenin.
8. Iengkim LALPA, ka hnina hi,Nangman mi lo ngaithlapek la,Jakob Pathien, i na dawin,Ka hnina lo ngaithla hram rawh.
9. Kan phaw Pathien, mi zuk en ta,I hriek nal hi hung ditsak rawh.
10. I tuolzawla ni khat cheng chu,Hmun danga ni sang cheng nekin,Nasa takin a tha lem a;Mi suol ina khawsak nekin,Pathien ina kot vengtu ni,Kei chun ka thlang lem dai a nih.
11. LALPA chu ka nisa le phaw,Ditsakna le chawimawina hai,Mi vur rop hlaktu chu a nih.Lam indik hrawtu ta dingin,LALPAN thil tha a'n ro ngai nawh.
12. Iengkim LALPA, nangma chunga,Innghattu chu a hamtha hlak.

  Psalms (84/150)