Psalms (78/150)  

1. Ka mihai, ka thu ngaithlain,Ka tong bausuok hi ngaiven ro.
2. Tekhinthu hmangin hril ka ta,Tienlai thu inthup puong ka tih-
3. Ei ngaithlak le hriet tahnunghai,Pipuhan an mi hril hlak kha.
4. An nauhai kuomah ip loin,Thang la thar pei ding kuoma khom,LALPA ropuizie le hratzie,Thilmak a thaw hlakhai thu chu,An hriet di'n hril sawng pei ei tiu.
5. A thu Jakob-ah suknghetin,Israelhai Dan a pek a,An thlahai hril sawng pei dingin,Ei pipuhai thu a rosie:
6. Thangtharhaiin chu chu hre a,Thang la pieng lohai chen khoma,An nauhai an hril sawng pei di'n;
7. Pathienah beiseina nghat a,Pathien thilthawhai nghil lo a,A dan an zawm peina dingin;
8. An pipuhai anga lulul,Hel hmang le lungril nghet lo tak,Pathien laka ringum lo mi,An hung ni ve nawna dingin.
9. Thal le thang Efraim mihai chu,Indonaa chun an tlan sie;
10. Pathien thuthlung an zawm naw a,A dan angin an um nuom nawh.
11. A thilthawhai an theinghil a,Thilmak a thawpek hlakhai chu.
12. Aigupta ram Zoan phaiah,An pipuhai mithmu ngeiah,Thilmak tam tak a thawpek hlak.
13. Tuipui suktanin a thuoi kai,Tui chu bang angin a'n ngirtir.
14. Suna po sumin a thuoi a,Zanah meichok varin a thuoi.
15. Thlalerah lungpui vaw koiin,Tuipui anga tam tui a pek.
16. Lungpui kaka tui hung suok chu,Vadung angin a luong dum dum.
17. Chuong sa khom chun, thlalera khan,Chunghnungtak lakah an hel si.
18. Pathien fie phet tum lungrilin,An chakzawng fak ding an ngen a;
19. "Thlalerah Pathienin ruoipui,Ieng tin am the teu hlak a ta!"Tiin Pathien an deusaw a.
20. "Lungpuiah tui vaw suok sienkhom,A mihai hi bei le sain,A chawm thei rok ding maw?" an tih.
21. LALPAN a hriet, a lung an ling,Jakob chungah mei an tlaktir,Israel chungah a lungsen.
22. Pathien chu an ring zo naw a,A san suok thei an ring bok nawh.
23. Sienkhom van khi thu a pek a,Van kotkharhai chu a hong a;
24. Fak ding mana a'n surtir a,Van bu chun a chawm tawl tah a.
25. Vantirko bu chu an fak a,Hnienghnar takin a chawm tawl a.
26. Sak thli chu hung inhrangtirin,Sim thli khom a hung tir bok a.
27. Pilvut angin sa a'n surtir,Vakam tieu zat ang hiela tam,Vate hon a hung pek tawl a.
28. An buk tuolah an hung tla a,An chengna puon in vela chun.
29. Dit tawka tlaiin an fak a,An chak tak a pek a ni si.
30. Sienkhom, sa an la ret zing lai,An bauah an la hmuom laiin,
31. An chungah Pathien a lungsen;An mi hrathai a thatpek a,Israel tlangval tam tak chu,An lo bohmang zo tah a nih.
32. Chuong sa khom chun an suol lui pei,A thilmak thaw an hmua chu,Ama an ring nuom chuong si nawh.
33. Chuleiin, an dam sung nihai,Thuok angin a suktawppek a,Thlabarin dam sung an hmang zo.
34. A that tawl pha, Pathien zongin,Sima thahnem hung ngai nawkin,Ama tieng an ngha nuom chau a.
35. An himna Lungpui chu Pathien,Chunghnungtak chu anni Tlantu,A nizie an hriet suok nawk hlak.
36. Sienkhom, hmurin an inpak der,An leiin khel an hril bok si.
37. An lungril chu a nghet naw a,A thuthlungah an ringum nawh.
38. Chuong sa khom chun ngil a nei a,An bawsietnahai ngaidamin,Anni a sukbohmang nuom nawh.A lungsen a'n sum hram hram a,A lungpuom a kei dei lem hlak.
39. Thli hrang anga liem nawk el hlak,Mihriem el an nih ti a hriet.
40. Thlalera khan an hel rop a,Voi tam a lungril an sukna.
41. Pathien an fie an fie hlak a,Israelhai Mithienghlim chu,An chophawk zing zing hlak a nih.
42. A thilthawtheizie an theinghil-Hmelma kuta a san suok dam,
43. Aiguptaa Zoan phaia,Thilmak ropui tak a thaw dam;
44. An vadung tuihai thisen a,A'n chang leia tui dawn ding hrim,Hre loa an um lai hai dam;
45. Tlip inlengin se hrep tawl a,Ram pumah utok intam a,Thil nasa tak an suksiet dam;
46. Tuktulungin thlai inram a,Khauin bu an fak zo thu dam;
47. Rielin an grephai deng sie a,Zilin theichanghai hmet hlum a,
48. Rielin an bawng ruol deng hlum a,Tekin ran ruol a deng hlum dam.
49. Sukramtu vantirko hmangin, A lungsenna intur ngul chu,An chunga chun a bun thlak a.
50. A lungsen hrikthlakna dingin,Thina laka hum tawl loin,Hripui a'n lengtir tah a nih.
51. Aiguptaa nau lutir po,Hama ina vanglai nauhai,An rengin a sukhlum vong a.
52. A mihai chu beram angin,Thlalerah a thuoi suok vong a;
53. Muongleiah a thuoi tlung tawl a,Titna hrim hrim an hriet phak nawh;An hmelmahai ruok chu tuiin,A chim pil tawl vong tah a nih.
54. A kut ngeia a lak tlangram,Ram Thienghlim ramri bula chun,Anni chu a hung thuoi tlung a.
55. Hnam danghai chu a hlu suok a,Israelhai a'n hluotir a,An chan seng ram a sempek a.
56. Sienkhom Pathien an fie nawk a,Chunghnungtak lakah an hel a,A danhai khom an zawm nuom nawh.
57. An pi le puhai dungthulin,Vervek takin an nghatsan a,Thal ngul kawi anga kawi an nih.
58. Hmun sang siemin an chophawk a,A lung khei zawng milem an sie.
59. Pathienin chuong chu a hmuin,Namen loin a lungsen a,Israel a hnawl fithla a.
60. Mihriem laia a chengna hlak,Siloi hmun thienghlim a rausan.
61. A hratna le a ropuizie,Inlangtirna Thuthlung Bawm chu,Hmelma kutah a'n mantir a.
62. A lungsen chun a rochanhai,Kawlhnamin a'n samtir tawl a;
63. Tlangvalhai meiin a lem zo,Nunghakin pasal an invai.
64. Thiempuhai khom an sat hlum a,An hmeithaihan an ta ngam nawh.
65. Mi hrat zu rui thophang angin,LALPA chu a hung tho suok a.
66. Hmelmahai chu a tukdol a,Kumkhuon a sukmuolpho tawl a.
67. Josefa thlahai a hnawl a,jEfraim hnam khom a thlang bok nawh.
68. Juda hnam chu a thlang lem a,A lungdum tak Zion tlang leh.
69. Van sanga a hmun thienghlim ang,Chu chun a tempul a bawl aKumkhaw dai dinga siem nghetin,Hnuoi angin a suknghet tah a.
70. A beram veng lai la suokin,A siehlaw David a thlang a;
71. Beramte hruoi a enkol lai,A rochan Israel hnamhai,Jakob thlahai keitleitu di'n,Ruotin a lo um tah a nih.
72. Ringum takin a enkol a,Rem hre takin a keithuoi a.

  Psalms (78/150)