Psalms (76/150)  

1. Judai ramin Pathien an hriet,Israel ramah a hming a'n thang.
2. A puon in Salemah a um,A chengna chu Zion a nih.
3. Chutaka chun hmelma thalhlawn,An phawsiel le an kawlhnamhai,An ralthuom a suksietpek vong.
4. I ropuiin i eng phut el!Ral i thatna tlang a'nthoka,I hung kir ni khan i ropui!f
5. An pasaltha, mi roktuhai,Saruokin an inthal phung a,An ral do thiemhai tu el khom,Kut lek thei hrim an um ta nawh.
6. Jakob Pathien, i hal meu chun,Sakor le a chunga chuonghai,An che chang thei hrim hrim si nawh.
7. A nih, i rapum hrim a nih,I lungsen pha i hma bulah, Tu am ngir ngam ding um an ta?
8. Van a'nthoka thu i puong khan,Hnuoi chu tiin a to tok a-
9. Hnuoia sirdehai san dinga,Rorel dinga i'n thok ni khan.
10. Mihriem lungsen a na po leh,Nangma inpakna zuol a ta;I lungsen tuor muolsuohai chun,Nang belin inpak an ti che.g
11. LALPA in Pathien hmaa chun,In thu tiemhai hlen ngei unla;In kawl vela cheng po pohan, Tidingpa kuoma chun hungin,Thilpek hung inhlan raw hai se.
12. Ama chun lalhai lungril khom,A sukdul thei vong tlat leiin,Khawvel lalhan an ti a nih.

  Psalms (76/150)