Psalms (65/150)  

1. Aw Pathien, Zion tlangaInpak i phu hlie hlie a;I kuoma kan thutiem chu,Hlen ni la um ngei a tih.
2. Kan tongtaina ngaithlatu,Mi tinin pan an ti che.
3. Suolnan a mi chim laiin,Kan bawsiethai i ngaidam.
4. I bula cheng ve dinga,I thlanghai chu an hamtha,I tempul thienghlima mi, I hnienghnarna chu tlanin,Kan tlai ding a ni si a!
5. Aw mi Sandamtu Pathien,Rapthlak le indik taka,Thil thawin i mi don a,Kawl kil le tuipui tawp chen,Beisei innghatna i nih.
6. I hratnan tlanghai i'n din,Thilthawtheinan i sip a,
7. Tuipui inrum ri hum hum,Tuifawn insawk hlup hlup hai,Mipui so mur mur hai khom,Nang chun i sukre vong thei.
8. Hnuoi hmun tawpa chenghai khom,I thilthaw'n a rap tawl a;Ni a suok le tlak hunah,Lawmna hla a thangkhawk hlak.
9. Hnuoi i kan, tuiin i chawm,Rip takin i sukhnienghnar;Pathien vadung tinhai chu,Tuiin i sung sip vong a,I tiem anga bu le bal,Mihan an hau theina di'n.
10. Hnuoi rit thlur tin sukhnawngin,A tlanghai i sukruol a,Ruotuiin i sukhnip a,Thlai thar i'n thanglientir hlak.
11. Kum tawpah a tontawin,Bu le bal i'n thartir a,I tawlailir tina chun,Bu i sung vum hner hnur a.
12. Thlaler ram tawlah hlo hna,Inthangin a zing dum dur,Muol tin chu lawmnan i'n thuom.
13. Hlo hring duphai chu tlanin,Ran ruol an tla dup dup a,Phai zawlah bu a tlim hmur,Lawm hla sak ri a'n zam vel.

  Psalms (65/150)