Psalms (53/150)  

1. Mi invethai chun lungrilin,"Pathien a um nawh" an ti hlak.Hlemhle takin an khawsa a,Thil suol tirdakum an thaw a,Thil tha thaw hrim hrim an um nawh.
2. Pathien chun vana inthokin,Mihriem nauhai lai chun mi var,Pathien zong le thil hre thiem hrim,An um am ti'n a zuk thlir a.
3. An rengin ama nghatsantu,Hlemhlenaa sip vong an na,Thil tha thaw hrim an um naw a,Pakhat bek khom an um der nawh.
4. Hlemhlehan ka mihai fak ding,An fak ruk hmangpek hlak ti hi,Ieng dinga an hriet nawm a na?Pathien hlak an zong der si nawh.
5. Ti ding a um nawnaa khom,Ti dor dorin intom an ta;Nangma dotuhai ru ro chu,Pathienin pei dar vong a ta, Pathienin a hnawl tah leiin,Muolphoin an hmai mawk a tih.
6. Israel sandamna ruok chu,Zion a'nthok hung suok a ta,Pathienin anni tungding a,A hung sukhmuingil nawk pha chun,Jakob thlahai chu hlim an ta,Israel khom lawm tang a tih.

  Psalms (53/150)