Psalms (47/150)  

1. Hnam tinhai, in kut ben unla,Hlim taka Pathien chawimawiin,Inpakna hla sakin khek ro.
2. A Chunghnungtak LALPA chu,Ti a lo va hang um ngei de!Hnuoi chung po poa Lal a nih.
3. Ei hnuoia hnamhai tukdolin,Ei ke hnuoiah a sie tawl a;
4. Ei rochung ding a mi thlangpek,A hmangai Jakob suong ram chu.
5. Hlimna khek ri nasa tak lehLALPA Pathien a kai tung a,Tawtawrawt ri leh a kai tung;
6. Pathien inpakin hla sak ro,Ei Lal inpakin hla sak ro.
7. Hnuoi pum lal chu Pathien a na,Inpakna hla mawi rempek ro.
8. Hnam tin chungah ro a rel a,Lalthungpha thienghlimah a thung.
9. Hnam tin lalhai an hung pungkhawm,Abraham Pathien mihai chu,Lalhai chu Pathien ta an na;Chawimawi a hlaw, ropui takin.

  Psalms (47/150)