Psalms (46/150)  

1. Pathien chu ei humhimna,Ei hratna tha hrui a na,Lungzing ni ieng lai khom a,Mi thangpui vartu a nih.
2. Chuong ang chu a ni leiin,Leilung inthlak danglamin,Tlanghai chu tuipui tuongah,Pil hmang vong khom lo ni sien,Ti ngai hrim hrim nawng ei tih.
3. Tui fawn chu so but butin,A'n rum velin tlanghai chu,Nghor hning dur dur khom ni sien,Ti chuong ngai bok nawng ei tih.
4. Vadung pakhat a um a,A fintu vadungtehan,Chunghnungtak chengna thienghlim, Pathien khawpui an suklawm.
5. A sungah Pathien a cheng,Inhning ngai hrim hrim naw nih;Zing khawvara inthokin,Pathien chun thangpui a tih.
6. Hnamhai an buoi luoi luoi a,Lalramhai an tlu sie a;A bau a hang phong meu chun,Hnuoi a zop thla el a nih.
7. Iengkimthawthei LALPA chu,Ei kuomah a um zing a,Jakob Pathien ngei el chu,Ei inhumhimna a nih.
8. LALPA thilthaw hung en tu,Hnuoi a sukram nasatzie!
9. Van khup hnuoi kawlkawdong chen,Indo a suktawp vong a,Thalngulhai a kuoi tliek a,Feihai a ulh bong vong a,Phawhai meiah a raw hmang.
10. "Ngai ngam takin um ro khai!g Pathien ka nizie hre ro:Hnam tin chunga roreltu,Hnuoi chunga lal ka ni hih."
11. Iengkimthawthei LALPA chu,Ei kuomah a um zing a,Jakob Pathien ngei el chu,Ei kulpui a ni si a.

  Psalms (46/150)