Psalms (33/150)  

1. Mi indikhai, LALPA kuomahInpakna hla hlimin sak ro;Mi ngilhai ta din ama chu,Inpak awm hrim a ni si a.
2. Tingtang leh LALPA inpakin,Perkhuong hrui sawm nei leh rem ro.
3. A kuomah hla thar sak unla,Thiem tak le hlim takin rem ro.
4. LALPA thu chu a'n dik tak a,A thaw taphot ring a um vong.
5. Indik le fel a ngaina a,A hmangaina chuoi ngai lo chun,LALPAN hnuoi hi a sung sip a.
6. Vanhai khi LALPA thua siem,Iengkim a de taphot el khi,A tong bau suoka um an nih.
7. Tuipui tuihai a sung khawm a,Li inthukah a sek khawm hlak.
8. Hnuoi pumpuiin LALPA ti sien,Khawvela hnam po po haiin,Ama chu inza raw hai se.
9. Thu a hril a, a hung um a,Thu a pek a, a ngir nghet hlak.
10. Hnamhai remruotna chu LALPAN Ieng khom loah a'n changtir a;Mihai thiltum khom a dal hlak.
11. LALPA remruot chu chatuon dai,A tum khom suon tin dai a nih.
12. LALPA chu Pathiena nei hnam,Rochungtua a thlanghai chu,Hnam hamtha an va ni ngei de!
13. Van a'nthok LALPAN a thlir a,Mihriem po po a hmu vong a,
14. A chengna hmuna inthokin,Hnuoi mi po po a enkai a,
15. An renga lungril siemtu chun,An thilthawhai a hriet fai vong.
16. Sipai nei rawn lei ringotin,Lal tu khom an him ngai naw a,Mi ralhrang khom a hrat leiin,A him thei chuong ngai bik bok nawh.
17. Sakor chu insanhimna di'n,Ringsan tlak a ni tak tak nawh;Ieng anga hrat khom ni sien la,A san him thei tak tak ngai nawh.
18. Ama inzaa titu leA hmangaina chuoi thei ngai lo,Beiseituhai po po chungah,LALPA mit chu a fu zing hlak;
19. Thina a'nthok san suok ding le,Tampui laka indam dinga,Beiseina neihai chunga khom.
20. Beisei takin LALPA ei nghak,Mi thangpuitu, ei phaw a nih.
21. Amaah ei lungril a lawm,A hming thienghlim ei ring leiin.
22. I hmangaina chuoi ngai lo chu,LALPA, kan chungah um sien la,Kan beisei tak nang i ni si.

  Psalms (33/150)