Psalms (29/150)  

1. Nangni vana mi ropuihai,vRopuina le hratna hai chu, LALPA kuomah inhlan unla,
2. LALPA hmingin a phu angin,Ropuina chu inhlan unla,Thienghlimna thuoma inbelin,LALPA Pathien chu chawibiek ro.
3. Tui chungah LALPA rawl a'n leng,Pathien ropuina a'n rum a,Tuipui chungah a'n ri dur dur.
4. LALPA rawlin thil a thaw thei,LALPA rawl chu a ropui ngei!
5. A rawlin sidar a nghor tliek,Lebanona sidar thinghai,A nghor tliek rem rum el a nih.
6. Lebanon chu bawng te angin,Sirionw chu ramsiel te angin,A'n chawm khiengtir bap bap bok a.
7. LALPA rawlin kawl a'n leptir,
8. A rawlin thlaler a nghor hning,Kadesh thlaler a'n thin buk buk.
9. A rawlin saisuo a her tliek,xRamngaw thing hna a nuoi til vong;A tempula chun "A ropui" Tiin ama chu an inpak.
10. Tuilet chunga LALPA a na,LALPA chu kumkhaw Lal a nih.
11. LALPAN a mihai sukhrat sien,LALPAN a mihai malsawmin,Remna le muongna pe raw se.

  Psalms (29/150)