Psalms (149/150)  

1. Haleluia.LALPA chawimawiin hla thar sak ro,Mi thienghlim inkhawmah inpak ro.
2. A Siemtu chungah Israel hlim sien,Zion nauhan an Lal lawm raw se.
3. Lamin a hming inpak hai sien la,Khuong le tingtang leh inpak raw se.
4. A mihai chungah LALPA a lawm,Inngaitlawmhai chu a sandam hlak.
5. Hi chawimawina chunga hin lawmin,Mi thienghlimhan khum laizawla chen,Hlim takin zai hla sak raw hai se.
6. Inring taka Pathien inpakin, An kutah kawlhnam ngei ton chawiin,
7. Hnam danghai chungah phuba la sien,Mihai chu thununin hrem tawl sien,
8. An lalhai chu khaidieta khitin,An hotuhai kol inbuntirin,
9. An chungthu rel tah chu hlen raw se-A mi thienghlimhai ropuina di'n.Haleluia.

  Psalms (149/150)