Psalms (148/150)  

1. Haleluia.Van a'nthok LALPA inpak unla,Chung tieng khin ama chu inpak ro.
2. Angelhai, ama inpak unla,Van mihai, ama chu inpak ro.
3. Ni le thla hai, ama inpak ro,Si-ar lenghai, ama inpak ro.
4. Chung van sanghai, ama inpak ro,Chung van tuihai, ama inpak ro.e
5. LALPA hming chu inpak raw hai se,Thu a pek a, siemin an um a.
6. An hmun sengah kumkhuon a'n nghat a,Ramri hlunhai a khangpek vong si.
7. Leihnuoi a'nthok LALPA inpak ro:Tuifinrieta thilhring tinrenghai,
8. Kawlphe le riel, vur le sumpui hai,Thlipui tium, a thu awituhai,
9. Muol le tlang, thei kung le sidar hai,
10. Ramsa kol le ran sa tinreng hai,Thilhring chin le chung leng vate hai,
11. Hnuoi lalhai le hnam chi tinrenghai,Rengtehai le hnuoi roreltuhai,
12. Nunghak tlangval, naupang le tar hai,
13. LALPA hming inpak seng raw hai se,A hming chau hi a mawi chungchuong a,A ropuinan hnuoi le van a khum.
14. A mihai ta di'n kif a'n din a,A mi thienghlimhai a chawimawi a,A lungdit Israel mihai ngei chu.Haleluia.

  Psalms (148/150)