Psalms (147/150)  

1. Haleluia.Zaia Pathien chawimawi a va tha de!Inpak a phu, chawimawi an hoi bok si.
2. LALPAN Jerusalem a'n din thar a,Israel tlan darhai a thuoi khawm a.
3. Lungril na ngawi ngawihai a thawi dam a,An hliemhai chu puonin a tuompek hlak.
4. Arasi um zat a hriet fai vong a,An rengin an hmingin a ko seng a.
5. Ei LALPA chu a ropui em em a,Thilthawtheina mak takin a sip a,A hrietthiemnan tawpintai a nei nawh.
6. LALPAN inngaitlawmhai a chawisang a,Mi suolhai chu hnuoiah a the thluk hlak.
7. Lawm hla sakin LALPA inpak unla,Tingtang leh ei Pathien chu chawimawi ro.
8. Vanah sum a zar, khuongruo an surtir,Tlanga hai hlo hna hring an mawngtir a,Mihriemhai fak ding thlai hringhai chenin.d
9. Ramsahai pet ding hlo hna a pek a,Vaak te phingtam inhram chen a chawm.
10. Sakor tha hratna a ngaisang naw a,Mihriem tha hratna a ngaisang bok nawh.
11. LALPA chun ama tituhai a lawm,A ngilneina beisei tlattuhai chu.
12. Aw Jerusalem, LALPA chawisang la,Aw Zion, i Pathien chu inpak rawh.
13. I kul kot kalna thir tluon a sukdet,A sunga cheng i mihai mal a sawm.
14. I ramrihai khom a sukralmuong a,Bu inhnik tak elin a chawm tlai che.
15. A thupekhai hnuoi chungah a puong a,A thupekhai chu an tlanpui nghal a.
16. Sahmul pha angin vur a'n tlaktir,Vut anga paw uoiin zil an tlaktir.
17. Lungte angin riel an tlaktir chur chur,Thli dei hrang chu tunam tuor zo an ta?
18. Thu a pek a, vur chu an tui ral a,Thli an hrangtir a, tui chu a luong a.
19. Jakob kuomah a thu chu a puong a,A dan thusuokhai chu Israel kuomah.
20. Chu chu hnam danghai lai a thaw ngai nawh,A thurelhai khom an hriet ngai bok nawh.Haleluia.

  Psalms (147/150)