Psalms (14/150)  

1. Invethai chun lungrilin,"Pathien a um nawh" an tih.Hlemhlei takin an che a,Thil tirdakum an thaw a,Thil tha thaw hrim an um nawh.
2. LALPA chun vana inthok,Ama zongtu mi var hrim,An um am ti hmu tumin,Hringmihai a zuk thlir a.
3. Naw tieng an pet hmang vong a,Hlemhlenain an sip a,Thil tha thaw an um naw a,Pakhat bek khom an um nawh.
4. Ka mihai fak ding po po,Fa zotu an nih ti hi,Hlemhlehan an hriet naw maw?LALPA hming an lam ngai nawh.
5. Chuong anga khawsahai chu,Titnan chengchil tawl a ta,Pathien ruok chu mi felhaiUm khawmnaah a um hlak.
6. Mi retheihai thil thaw lai,Thil rilo thaw chinghaiin,Chokbuoi tum hlak hai sien khom,An humtu Pathien a nih.
7. Israel sandamna chu, Zion a'nthok hung a ta,LALPAN a mihai ngirhmun,A sukhmuingil huna chun,Jakob thla Israelhai chu,An va hlim nasa awm ngei!

  Psalms (14/150)