Psalms (135/150)  

1. Haleluia.LALPA hming chu inpak ro,LALPA siehlawhai po chun,Ama chu inpak seng ro.
2. LALPA ina rongbawltu,A in huonga chengtuhai,LALPA chu inpak seng ro.
3. LALPA chu inpak seng ro,LALPA chu a tha si a.A hming chu zaiin chawi ro,Chu chu an hoi hle si a.
4. LALPAN ama ta dingin,Jakob chu a thlang tah a,A ro hlu di'n Israel chu,A lo nei bik tah a nih.
5. LALPA ropuizie ka hriet,LALPA a ropui chungchuong,Pathien dang po po nekin.
6. Vanhai le hi leihnuoia,Tuipui le tuifinrietah,LALPAN a nuom nuom a thaw.
7. Kawl kilah sum a'n suoktir,Kawl inleptir zor zorin,Khuongruopui a'n surtir a,Thli a'n suo, a bawm a'nthok.
8. Aiguptaa sa le hriem,An naulutir an thitir.
9. Aiguptaa Faraw leA siehlawhai hremna di'n,Inchikna thil mak tam tak,Anni lai a'n tlungtir a.
10. Hnam tam tak a suksiet a,Lal lien tam tak a that bok-
11. Amonhai lal Sihon dam,Basanhai lal Oga dam,Kanana lal po po khom.
12. A mi Israelhai chu,An ramhai an rochungtir.
13. Aw LALPA, kumkhawtluongin,I hming hi dai ngai naw nih;Suon la hung dinghai khomin,LALPA, i hming hrieng an tih.
14. LALPA chun a mihai chu,Thiem la'n changtir vong a tih,A siehlawhai chunga chun,Zangaina a hau si a.
15. Hnam danghai milem biek chu,Tangkaruo le rangkachakHmanga mihriem siem an nih.
16. Bau an nei, an tong thei nawh,Mit an nei, an hmu thei nawh.
17. Na an nei, an hriet thei nawh,An bauah thuok a suok nawh.
18. Milem siemtu chu milem,An thil siem ang char an nih;Milem betu khom milem,An lem biek leh angkhat char.
19. Nangni Israel sungkuohai,LALPA chu inpak seng ro,Nangni Aron sungkuohai,LALPA chu inpak seng ro.
20. Nangni Levi sungkuohai,LALPA chu inpak seng ro,Nangni LALPA tituhai,LALPA chu inpak seng ro;Zion tlanga inthokin,LALPA chu inpak un la,Jerusalema chenghai,LALPA chu inpak seng ro.Haleluia.
21. (A um nawh)

  Psalms (135/150)