Psalms (115/150)  

1. Aw LALPA, keini ni loin,I hming chauh hi ropui raw se,Ngilneia i ringum leiin.
2. "An Pathien chu khaw la'm a um?" Ieng leia hnam danghan an ti?
3. Kan Pathien chu vanah a um,A dit angin thil a thaw hlak.
4. Anni rawi milem biek ruok chu,Tangka le rangkachak hmang a,Mihriem kuta siem vong an nih.
5. Bau an nei ve, an tong thei nawh,Mit khom an nei, an hmu thei nawh.
6. Nakawr an nei, an hriet thei nawh,Hnar an nei ve, rim an hriet nawh.
7. Kut an nei a, an tawk thei nawh,Ke an nei a, an lawn thei nawh,An hnukah ri a suok thei nawh.
8. Milem siemtuhai chu milem,An thil siem leh an indang nawh;Milem betuhai khom milem,An lem biek leh angkhat an nih.
9. Aw Israel sung le kuohai,LALPA-ah ringna innghat ro, Thangpuitu le phaw a ni si.
10. Aw nangni Aron sung le kuohai,LALPA-ah ringna innghat ro,Thangpuitu le phaw a ni si.
11. Aw nangni ama tituhai, LALPA-ah ringna innghat ro,Thangpuitu le phaw a ni si.
12. LALPA chun a mi hriet zing a,Mal mi hung sawm ngei ngei a tih:Israelhai malsawm a ta,Aron thlahai malsawm a ta,
13. LALPA tituhai hrim hrim chu,A chin a lien malsawm a tih.
14. LALPA chun sukpung sien la cheu,Nangni le in suon le parhai;
15. Hnuoi le van siemtu LALPA chun,Malsawmnain vur cheu raw se.
16. Vanhai khi LALPA ta an na,Hnuoi hi mihriem a pek a nih.
17. To songnaa liem mithihan,LALPA an inpak thei naw a;
18. Tuta inthok chatuon chenin,Einin LALPA inpak ei tiu.Haleluia.

  Psalms (115/150)