Psalms (113/150)  

1. Haleluia.Aw nangni LALPA siehlawhai,LALPA hming chu inpak seng ro.
2. Tuta inthok chatuon chenin,LALPA hming chawimawiin um sien,
3. Sak kawl a'nthok thlang kawl chenin,A hming inpakin um raw se.
4. LALPA chu hnam po po neka,Chunghnung lem daia leng a na,A ropuinan vanhai a khel.
5. LALPA ei Pathien ang hrim a,Hmun sang lalthungphaah thung a,
6. Vanhai le hnuoi zuk en ding a,Kuna inphahnuoi tu'm an um?
7. Retheihai chu pilvut a'nthok,A lak suok a, a tungding hlak;Pasiehai khom vut buol a'nthok,Kei thoin a dom kang bok a;
8. Milienhai lai a'n thungtir a,A nih, milienhai laia chun.
9. Chinghai din sungkuo a'n dinpek,Hlimin hrai leng an chawitir hlak.Haleluia.

  Psalms (113/150)