Psalms (111/150)  

1. Haleluia,Mi ngilhai inkhawmnaah,Mipui pungkhawmna hmunah,LALPA chu ka theitawpin,Inpakin chawimawi ka tih.
2. LALPA thilthaw ropuizie,Ama lawmtu taphot chun,Ngaituon an sui chik rop hlak.
3. A thilthawhai a ropui,A mawiin inza a um,A felnan chatuon a dai.
4. Thilmak a thaw nasan khom,Ei hriet a dit lei a nih.LALPA chu mi tlai a na,Lungsietnaa sip a nih.
5. Ama tituhai kuomah,Fak ding iengkim a pek a,A thuthlung kumkhuon a hriet.
6. A thil thaw theiziehai chu,A mihai an entir a,Hnam dang ram an rochungtir.
7. A thilthawhai hrim hrim chu,A ringumin a'n dik a,A thupek ringtlak a nih.
8. Kumkhawtluongin a nghet a,Ringumna le indikna, Hmanga pek an ni si a.
9. A mihai a hung intlan,Kumkhuoin thu a thlung nghet;A hming thienghlim a rapum.
10. LALPA ti chu varna bul,l A thu zawmtu taphot chu,Hriet thiemna tha a pek hlak.Chawimawina chu kumkhuoin,Ama ta a ni si a.

  Psalms (111/150)