Psalms (11/150)  

1. LALPA angsung ka bel ta hi."Vate angin i tlang tieng khin,Vuong hmang ve dai el ta rawh khai!
2. Mi suolhaiin thalngul an kuoi,A hruiah thal zum an inbuk,Thima inthoka kap tumin,En rawh, mi ngilhai an tin saw!
3. Thil niphung a'n lumlet zo tah,gMi dikhan iem an law thei ding!"Ieng dinga in ti am a na?
4. A tempul thienghlimah LALPA,A van lalthungphaah a'n thung;Hringmihai a zuk thlir zing a,A mitin a hmu fai vong tawl.
5. Mi fel le mi rilohai khom,LALPAN a en fie tawl vong a,Nunrawngna ngaina mihai chu,A thlarauin a theida hlak.
6. Mi suolhai chungah mei le kat,Hung insurtir chur chur a ta;Thli lum takin nuoi tawl a ta,Chu ngei chu an chan ding a nih.
7. LALPA chu mi indik a na,Rorelna dik a ngaihlu a,Mi ngilhan a hmel hmung an tih.

  Psalms (11/150)