Psalms (106/150)  

1. Haleluia!LALPA chu a tha em a,A kuomah lawmthu hril ro,Ngil a nei kumkhawtluongin.
2. LALPA thilthaw ropuizie,Tuin am hril zo theiin,Inpak tawk thei um an ta?
3. Rorelna dik kengkawtu,Thil indik thaw roptu chu,Mi hamtha a va ni ngei!
4. I mihai chungah LALPA,Ditsakna i'n suo pha chun,Mi hung hre ve zing rawh aw;Anni i san suok hunah,Kei khom mi'n thangtir ve rawh;
5. I thlanghai hmuingilna chu,Ka chang ve theina ding dam,I hnam thlanghai hlimna chu,Ka hlimpui vena ding le,I rochanhai leh hlim zai,Kan vawr tlang theina dingin.
6. Kan pipuhai ang bokin,Thilsuol kan lo thaw ve a,Indik lo taka thawin,Rilo takin kan um hlak.
7. Aiguptaa an cheng lai,I thilmak thaw pipuhan,Menah an lo thlak hlak a,I ngilneina innghilin,Tuipui Sen kama ngei khan,Chunghnungtak lakah an hel.
8. Sienkhom a theina mak chu,An hung hriet theina dingin,A hming leiin anni chu,A san suok ta tho a nih.
9. Tuipui Sen chu a hal a,Chuongchun a hung kang chat a,A mihai chu hnuoi charahVa ral chu a thuoi kai a.
10. Dotuhai kut a'nthokin,A mihai a san suok a,Hmelmahai kut an'thokin,A mihai chu a'n tlan suok.
11. Tui chun hmelma a lem zo,Pakhat khom an tlan suok nawh.
12. A thutiem an ring tah a,A'n paknan zai hla an vawr.
13. Sienkhom a thilthawhai chu,Kar loin an nghil nawk a,A remruot an nghak pei nawh.
14. Thlalerah an inrawp a,Pathien chu an fie tah a.
15. An thil hni chu a pek a,Sietna hri a tir bok a.
16. Chuongchun an puon in a'nthok, Mosie le ser hran Aron,An hung thik ta em em a.
17. Hnuoi chu a hung kak phut a,Dathan chu a lem nghal a;Abiram le a rawihai,An pil hmang ve ta vong a.
18. An lai mei a hung suok a,Mi suolhai a kang hlum vong.
19. Horeb tlangah bawng tuoi lem,Sungin chu chu an biek a.
20. An Pathien ropuina chu,Hlo pet hlak bawng ang chauin,An inchangtir tah a nih.
21. Aigupta rama thil mak,Ropui tak tak thawpektu,An Sandamtu Pathien chu,An lo theinghil el tah a,
22. Aigupta rama thil mak,Tam tak a thawpekhai le,Tuipui Sena thil rapthlak,A thawpekhai chen khomin.
23. A mi thlang Mosie ngei chun,A lungsen sukre dingin,An karah ban phar meuin,Lo ngenpek naw sien la chu,Sukbohmang vong a tum kha.
24. A thutiem chu ring loin,Ram ditum an ngainep a.
25. An puon inah an chier a,LALPA thu an awi nuom nawh.
26. Kut phar meua intiemin:"Thlalerah tlu hlum in ta,
27. In thlahai chu hnam dang lai,Inchek dartir vong ka ta,Ram tinah cheng dar an tih"Tiin a'n kham ta hiel a.
28. Peor-ah Baal an biek,Mi lem pathien biekna thil,Inthawina sa an fak a.
29. An thil rilo thawhai chun,Pathien an suklungsen a,Hripui a'n lengtir tah a.
30. Sienkhom Finehasf ngir a,Kut a hung rol tak leiin,Hripui chu a re tah a.
31. Chu thil chu kumkhawtluongaThangtharhai hriet pei dingin,A felnaa ngai a nih.
32. Meriba tuiah LALPALung chu an suksen nawk a,Anni leiin Mosie khom,Nasa takin a buoi a.
33. A lung a sen em leiin,Thu hnung ding khom dawn loin,A tong pha tah hiel a nih.
34. LALPAN a ram mihai chu,Sukhlum di'n thu a pek a,Sienkhom an sukhlum nuom nawh.
35. Chuonghai leh chun inneiin,An hnam ching dan an zui a.
36. An mi lemhai be vein,An changa chun an awk a.
37. An naupa le naunu hai,Ramhuoi kuoma inthawinaDingin an inhlan ve a.
38. Poi tawk lo thisen insuo,An hung ching tan ve leiin,Kanan mi lemhai kuomah,An naunu naupa thisenInhlanin an inthawi a;An thisen chun a ram chu,An sukporche tah a nih.
39. An thil thaw chun anni chu,A sukporche zo vong a;Nawchizor an inchang tah.
40. A mihai chungah LALPA,A lunginsen em em a;An rochanhai chen khom chu,A tirdak ta uoi uoi a.
41. Hnam dang kutah a pek a,An hmelmahan an chungah,Ro an rel khum tah a nih.
42. Hmelmahaiin sirdein,An thuhnuoiah an sie a.
43. Voi tam san suok tawl sien khom,Hel hrim an ma chuong naw a,Suolah an inhmang zo lem.
44. Sienkhom an beidong meu chun,An kona a ngaisak a;
45. Anni leiin a thuthlung,A hriet zing, a nghil ngai nawh,Ngilneina a hau leiin,A ngaisak tawl nawk hlak a,
46. Sala mantuhai chen khom,Anni a'n lungsiettir hlak.
47. Aw LALPA le kan Pathien,Nangin mi hung san suok la,Hnam dang laia inthokin,Nangin mi thuoi khawm nawk la,I hming thienghlim inpak a,Kan chawimawi theina ding che'n.
48. LALPA, Israel Pathien chu,Kumkhuon inpakin um sien,Mi tinin "Amen" raw se.Haleluia.

  Psalms (106/150)